Autosklo Dubina, Bohumíra Četyny 3024/21, Ostrava-Bělský Les, tel.: 739 522 316, www.autosklodubina.cz

Volby 2017

Informace o volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které se uskuteční ve dnech 20. a 21. října 2017

  1. Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
  2. Informace pro voliče městského obvodu Ostrava-Jih o vydávání voličských průkazů
  3. Žádost o vydání voličského průkazu

Kontaktní osoby městského obvodu Ostrava-Jih pro volby:

  • Mgr. Radek Drong, tel.: 599 430 294, mobil: 731 437 930, e-mail: radek.drong@ovajih.cz
  • Renata Čečotová, tel.: 599 430 255, mobil: 725 828 491,e-mail:renata.cecotova@ovajih.cz
  • Alena Tylečková, tel.: 599 430 255, mobil: 601 103 350, e-mail:alena.tyleckova@ovajih.cz

Odkazy na volební informace:

20. – 21.října 2017

Aktuálně k volbám na JIHU.

Informace pro voliče volebního okrsku č. 11006 Městského obvodu Ostrava-Jih

Na podzim letošního roku proběhnou volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a následně začátkem roku 2018 volba prezidenta republiky. Na území městského obvodu Ostrava-Jih hlasují voliči v 96 stálých volebních okrscích.

U jednoho z těchto okrsků je plánovaná změna adresy volební místnosti. Jedná se o okrsek 11006, který se minulosti nacházel v budově Soukromého šestiletého gymnázia na adrese U Haldy 18, Ostrava-Hrabůvka, nyní budova Církve bratrské v Ostravě-Korean Church.

Z technických a organizačních důvodů bude tato volební místnost přemístěna do prostor Vítkovické střední průmyslové školy, na adresu Hasičská 1003/49, Ostrava-Hrabůvka.

Do okrsku 11006 patří voliči, kteří mají veden údaj o místu trvalého pobytu na adrese: ulice Bystřinova, Hasičská (113/27, 114/1, 115/7, 116/9, 117/11, 118/13, 119/15, 120/17, 121/19, 122/21, 326/20, 366/3, 760/16, 761/14, 762/20a, 770/4, 776/2, 779/6, 816/10, 869/8, 914/28, 915/30, 916/32, 1003/49, 1569/18), ulice Mezicestí, Moravská (20/35, 28/37, 52/33, 124/39, 277/27, 419/43, 439/31, 440/29, 500/41, 680/3, 681/5, 682/3a, 683/5a, 684/7, 685/9, 686/7a, 687/9a, 688/11, 689/13, 690/11a, 691/13a, 692/15, 693/17, 694/15a, 695/17a, 696/19, 697/21, 698/23, 699/25, 1483/19a, 1633/1), ulice Na Čtvrti, Průjezdní, Selská, Souběžná, U Haldy (74/34, 83/8, 86/26, 94/10, 157/36, 191/2, 200/18, 236/16, 391/12, 1571/144, 1572/144a), ulice U Staré školy, Úlehlova, Závodní (75/8, 81/64, 93/16, 151/63, 188/68, 245/10, 262/42, 275/62, 330/49a, 330/49b, 331/47, 400/24, 409/53, 410/51, 766/56, 767/58, 785/26, 786/28, 800/30, 801/32, 923/41, 924/39, 925/37, 926/35, 927/33, 928/31, 953/34, 954/36, 955/38, 1044/40, 1613/2), Zlepšovatelů (917/13, 918/11, 919/9, 920/7, 921/5, 922/3, 1583/17).

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Volební místnost

Voliči jsou o době a místě konání voleb v obci informováni oznámením starosty obce nejpozději 15 dnů přede dnem voleb, tj. 5. října 2017. Je-li na území obce zřízeno více volebních okrsků, uvede starosta obce, které části obce náleží do jednotlivých volebních okrsků. V oznámení jsou uvedeny adresy volebních místností. Pověřený obecní úřad a krajský úřad zveřejní na webových stránkách přehled o telefonním spojení do každé volební místnosti ve svém správním obvodu.

Ve volební místnosti budou na viditelném místě vyvěšeny vzory hlasovacích lístků označené nápisem „VZOR“, dále prohlášení kandidáta o vzdání se kandidatury nebo odvolání kandidátů, pokud byla doručena do 48 hodin před zahájením voleb; při zjišťování výsledků voleb se k hlasům odevzdaným pro takového kandidáta nepřihlíží; dále i případná informace o zřejmých tiskových chybách na hlasovacích lístcích s uvedením správného údaje. Volební místnost musí být pro každý volební okrsek rovněž vybavena zákonem č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který musí být voličům na jejich žádost zapůjčen k nahlédnutí.

Hlasování

Prokázání totožnosti a státního občanství

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování umožněno. Je tedy nezbytné, aby volič měl u sebe potřebné doklady.

Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu voličů. Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu voličů ve dnech voleb v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky, popřípadě zvláštním volebním okrsku vytvořeném při zastupitelském nebo konzulárním úřadě České republiky v zahraničí.

Po záznamu ve výpisu ze stálého nebo zvláštního seznamu voličů obdrží volič od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem příslušného obecního nebo městského úřadu, magistrátu, úřadu městského obvodu nebo městské části. Volič, který hlasuje s voličským průkazem, obdrží zároveň hlasovací lístky pro volební kraj, v němž se nachází volební okrsek, kam se volič dostavil.

Hlasovací lístky

Hlasovací lístek se tiskne samostatně pro každou politickou stranu, politické hnutí a koalici. Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo určené losem. Hlasovací lístky týchž politických stran, politických hnutí a koalic musí být ve všech volebních krajích označeny stejným vylosovaným číslem. Pokud některá politická strana, politické hnutí nebo koalice nepodaly kandidátní listinu ve všech volebních krajích, zůstane v daném volebním kraji toto číslo neobsazeno. Vzhledem k tomu nemusí hlasovací lístky, které volič obdržel, tvořit úplnou nepřerušenou číselnou řadu a sada hlasovacích lístků tak nemusí obsahovat všechna čísla.

Na hlasovacím lístku těch politických stran, politických hnutí a koalic, u kterých bylo při registraci rozhodnuto o škrtnutí kandidáta, zůstává pořadové číslo na hlasovacím lístku, původně určené pro tohoto kandidáta, neobsazené.

Příslušnost kandidáta k určité politické straně nebo politickému hnutí je na hlasovacím lístku vyjádřena zkratkami uvedenými v přiložené informaci. Hlasovací lístky jsou opatřeny otiskem razítka krajského úřadu.

Hlasovací lístky jsou starostou obce distribuovány voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb. V případě, že dojde k jejich poškození nebo ztrátě, anebo volič zjistí, že nemá k dispozici všechny hlasovací lístky, je možné požádat ve volební místnosti okrskovou volební komisi o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístků.

Úprava hlasovacího lístku

Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. V případě, že se volič neodebere do tohoto prostoru, nebude mu hlasování umožněno.

V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek té politické strany, politického hnutí či koalice, pro niž se rozhodl hlasovat. Tím volič dává hlas ve prospěch vybrané politické strany, politického hnutí nebo koalice. Zároveň můževolič na hlasovacím lístku vybrané politické strany, politického hnutí, koalice zakroužkováním pořadového čísla nejvýš u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost.Jiné písemné úpravy hlasovacího lístku nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv.

Ve prospěch politické strany, politického hnutí nebo koalice se počítají i takové hlasovací lístky, na nichž jsou jména kandidátů škrtnuta, změněna nebo dopsána.
K takovým úpravám se nepřihlíží. Pokud volič dal na hlasovacím lístku přednostní hlas více než 4 kandidátům, počítá se takový hlasovací lístek ve prospěch politické strany, politického hnutí nebo koalice, k přednostním hlasům se však nepřihlíží.

Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky. Poškození nebo přeložení hlasovacího lístku nemá vliv na jeho platnost, pokud jsou z něho patrny potřebné údaje. Hlas voliče je neplatný, je-li v úřední obálce několik hlasovacích lístků.

Způsob hlasování

Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky.

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit, vložit do úřední obálky, popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.

Hlasování do přenosné volební schránky

Volič může požádat ze závažných (zejména zdravotních) důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

Možnost volit při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2017 v nemocnici nebo v obdobném zařízení

Při pobytu v nemocnici, porodnici, sanatoriu, ústavu sociální péče nebo v obdobném ústavu a zařízení může oprávněný volič za splnění podmínek zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o volbách do Parlamentu“), rovněž uplatnit své aktivní volební právo. Má několik možností, jak postupovat, odvislých do určité míry od charakteru jeho hospitalizace, a to zda půjde o hospitalizaci dlouhodobou či krátkodobou.

V případě, že lze předpokládat, že bude volič dlouhodobě hospitalizován v nemocnici nebo v obdobném ústavu a zařízení a bude tam i v době voleb do Poslanecké sněmovny v roce 2017, správa tohoto zařízení by měla voliče informovat o možnosti zápisu do zvláštního seznamu voličů, na základě kterého by potom mohl uplatnit své volební právo.

Volič v takovém případě hlasuje do přenosné volební schránky, se kterou se za voličem dostaví členové okrskové volební komise ustanovené v územním obvodu příslušného zařízení. Volič hlasuje pro kandidáty z volebního kraje, ve kterém je zařízení umístěno, hlasovací lístky i úřední obálku mu vydá okrsková volební komise před hlasováním.

Na základě ustanovení § 6 odst. 2 zákona o volbách do Parlamentu zapíše do zvláštního seznamu tyto voliče obecní úřad. Údaje o voličích, kteří potvrdí zájem hlasovat na základě svého zápisu do zvláštního seznamu voličů, předá správa příslušného zařízení obecnímu úřadu (městskému úřadu, magistrátu, úřadu městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města anebo úřadu městské části hlavního města Prahy) v jejich územním obvodu nejpozději 7 dnů před začátkem hlasování (tj. 13. října 2017 do 14.00 hod.); údaje jsou podle potřeby aktualizovány. Skutečnost o provedeném zápisu sdělí obecní úřad, u kterého byl volič zapsán do zvláštního seznamu, obecnímu úřadu v obci, kde je volič zapsán ve stálém seznamu voličů. Na základě ustanovení § 1 odst. 6  prováděcí vyhlášky č. 233/2000 Sb. dva dny před zahájením voleb (tj. 18. října 2017 v 16.00 hodin) obecní úřad zvláštní seznam uzavře a předá okrskovým volebním komisím výpis ze zvláštního seznamu voličů obsahující údaje shodné s údaji zvláštního seznamu voličů, samostatně pro každý ústav nebo zařízení. S tímto výpisem, přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky se okrsková volební komise dostaví do příslušného zdravotnického nebo obdobného zařízení, kde po prokázání totožnosti a státního občanství voliče, a to platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem, voliči umožní hlasovat.

Jak zákon o volbách do Parlamentu, tak i prováděcí vyhláška připouštějí ve svých ustanoveních po předání podkladů pro zápis a po uzavření zvláštních seznamů voličů pouze aktualizaci údajů resp. změnu zápisu, tzn. skutečností již ve zvláštním seznamu uvedených a nikoli provedení nového zápisu po uplynutí zákonem o volbách do Parlamentu stanovených lhůt. Tomu odpovídá i ustanovení § 1 odst. 9 prováděcí vyhlášky, podle kterého lze ve zvláštním seznamu voličů pouze zrušit zápis a následně zrušit poznámku o tomto zápisu ve stálém seznamu voličů, pokud se volič dostaví k hlasování v okrsku, kde je přihlášen k trvalému pobytu, a prokáže se, že v okrsku, kde byl zapsán ve výpisu ze zvláštního seznamu voličů, nehlasoval a tento zápis byl zrušen.

V případě krátkodobé hospitalizace nebo v případě, že volič neví, kde se přesně ve dny voleb bude nacházet (např. předpokládaná hospitalizace), se jeví jako nejvhodnější vyřízení voličského průkazu, na který volič může volit v jakékoliv volební místnosti na území České republiky. V případě, že si volič vyřídil voličský průkaz (viz Možnost hlasovat na voličský průkaz při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2017) a ve dny voleb nakonec bude v nemocnici nebo v obdobném zdravotnickém zařízení, může na tento voličský průkaz v této nemocnici nebo v tomto obdobném zdravotnickém zařízení hlasovat. Hlasování v těchto zdravotnických zařízeních zajistí okrsková volební komise, v jejímž územním obvodu se dotčené zařízení nachází, a to po předchozím požádání buď příslušného obecního úřadu, v jehož správním obvodu se zdravotnické zařízení nachází, nebo ve dny voleb příslušné okrskové volební komise, nejlépe prostřednictvím správy příslušného zdravotnického zařízení. Voličský průkaz poté volič odevzdá členům okrskové volební komise, kteří se dostaví do zdravotnického zařízení s přenosnou volební schránkou. Po prokázání totožnosti a státního občanství platným občanským průkazem nebo cestovním dokladem České republiky volič obdrží úřední obálku s úplnou sadou hlasovacích lístků a bude moci hlasovat.

Může nastat i situace, že volič, který je hospitalizován v nemocnici nebo v obdobném zdravotnickém zařízení, má místo trvalého pobytu ve stejném volebním okrsku jako tato nemocnice či zařízení. V tomto případě lze využít ustanovení § 19 odst. 7 zákona o volbách do Parlamentu, na základě kterého volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad nebo ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, avšak pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování.

Dojde-li k hospitalizaci voliče v zařízení mimo území volebního okrsku, kde má volič trvalý pobyt, po uzavření stálého seznamu voličů, tj. ode dne 18. října 2017 od 16.00 hodin, je tato skutečnost považována za faktickou překážku ve výkonu volebního práva.

Voliči, který je v nemocnici nebo v obdobném zdravotnickém zařízení, a není zapsán ve zvláštním seznamu voličů nebo nemá voličský průkaz anebo nemá trvalý pobyt v okrsku, kde se nemocnice nebo obdobné zdravotnické zařízení nachází, nemůže okrsková volební komise umožnit hlasování.

Možnost volit při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2017 v zahraničí

Jestliže se bude fyzická osoba v době voleb do Poslanecké sněmovny v roce 2017 zdržovat v zahraničí, má právo volit a hodlá hlasovat na tamním zastupitelském úřadě, má dvě možnosti jak postupovat, odvislé do určité míry od charakteru svého pobytu, a to zda půjde o pobyt dlouhodobý či krátkodobý.

Při dlouhodobém pobytu v zahraničí umožňuje § 6 odst. 5 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o volbách do Parlamentu“), zapsání do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem nebo konzulárním úřadem České republiky, s výjimkou konzulárních úřadů vedených honorárními konzulárními úředníky (dále jen „zastupitelský úřad“) v místě pobytu. Na základě ustanovení § 6 odst. 5 zákona o volbách do Parlamentu vedou zvláštní seznam voličů zastupitelské úřady pro voliče, který má bydliště mimo území České republiky, a to na základě jeho písemné žádosti o zápis, doložené originálem, popřípadě ověřenou kopií dokladů potvrzujících totožnost žadatele, jeho státní občanství České republiky a bydliště v územním obvodu zastupitelského úřadu, kde má být zapsán do zvláštního seznamu. Žádost musí být doručena nebo předána zastupitelskému úřadu nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj. do 10. září 2017. Pro žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem není žádný předepsaný formulář. V případě, že bude volič zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném zastupitelským úřadem v zahraničí v místě svého pobytu, bude moci uplatnit své volební právo při volbách do Poslanecké sněmovny ve volební místnosti zřízené u tohoto zastupitelského úřadu.

Pokud se volič nebude vyskytovat v době voleb do Poslanecké sněmovny v územním obvodu tohoto zastupitelského úřadu, může mu tento úřad vydat na základě jeho žádosti podle ustanovení § 6a zákona o volbách do Parlamentu voličský průkaz, na který je potom oprávněn hlasovat v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí a samozřejmě v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky. Na základě ustanovení § 6a odst. 2 zákona o volbách do Parlamentu může volič již ode dne vyhlášení voleb požádat o vydání voličského průkazu u příslušného zastupitelského úřadu, kde je zapsán ve zvláštním seznamu voličů, a to osobně do okamžiku uzavření zvláštního seznamu voličů, tj. 18. října 2017 do 16.00 hodin, nebo podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 13. října 2017; toto podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky. Zastupitelský úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 5. října 2017, předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.

Zákonem č. 90/2017 Sb., kterým se mění volební zákony a některé další zákony, byla s účinností od 13. dubna 2017 vypuštěna možnost zažádat o voličský průkaz v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem, a to na základě vyhodnocení rizika, které je spjato s elektronickým podpisem; zatímco doposud byl uznávaný elektronický podpis vedle jména a příjmení spojen i s „identifikátorem MPSV“, který umožňoval osobu jednoznačně identifikovat, nově je – v souvislosti s nařízením EP a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce (nařízení eIDAS) – u kvalifikovaného elektronického podpisu jen jméno a příjmení.

Je třeba upozornit na skutečnost, že v případě zápisu do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem v zahraničí, bude tento volič automaticky vyškrtnut ze stálého seznamu voličů vedeného obecním úřadem, v jehož územním obvodu má místo trvalého pobytu. Pokud by tento volič potom v budoucnu chtěl volit na území České republiky, např. při volbě prezidenta republiky, která se budou konat v lednu 2018, bude nutné žádat zastupitelský úřad o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů. Tento zastupitelský úřad voliči vydá o vyškrtnutí ze zvláštního
seznamu voličů potvrzení a toto potvrzení je nutné odevzdat přede dnem voleb obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu má volič místo trvalého pobytu, nebo v den voleb okrskové volební komisi, v jejímž obvodu má místo trvalého pobytu.

V případě krátkodobého pobytu v zahraničí je vhodnější volit při volbách do Poslanecké sněmovny v zahraničí na zastupitelském úřadě na voličský průkaz, který voliči vydá na základě ustanovení § 6a zákona o volbách do Parlamentu obecní úřad, v místě jeho trvalého pobytu, v jehož stálém seznamu voličů je zapsán. Na základě ustanovení § 6a odst. 2 zákona o volbách do Parlamentu může volič již ode dne vyhlášení voleb, tj. od 2. května 2017, požádat o vydání voličského průkazu u obecního úřadu, kde je zapsán ve stálém seznamu voličů, tj. v místě svého trvalého pobytu, a to osobně do okamžiku uzavření zvláštního seznamu, tj. 18. října 2017 do 16.00 hodin, nebo podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 13. října 2017; toto podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky; obecní úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 5. října 2017, předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným popisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle, a to i do zahraničí; voličský průkaz lze zaslat na základě žádosti voliče i na adresu zastupitelského úřadu, kde se volič rozhodl hlasovat. (blíže viz. Možnost hlasovat na voličský průkaz při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2017).

Voličský průkaz vydává jak obecní úřad, tak i zastupitelský úřad, záleží jen na tom, u jakého úřadu je volič zapsán v seznamu voličů. S voličským průkazem lze při volbách do Poslanecké sněmovny hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky nebo jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

Seznam zastupitelských úřadů, u kterých je možné podat žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů nebo žádost o voličský průkaz, včetně kontaktů na ně je k dispozici na internetových stránkách Ministerstva zahraničních věcí http://www.mzv.cz/, ikona O ministerstvu – Adresář diplomatických misí – Zastoupení ČR v zahraničí.

Podle ustanovení § 19 odst. 3 a 4 zákona o volbách do Parlamentu, při samotném aktu hlasování, volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem. Po záznamu ve výpisu ze stálého seznamu nebo zvláštního seznamu obdrží od okrskové volební komise (na území České republiky) nebo zvláštní okrskové volební komise (v zahraničí) prázdnou úřední obálku a sadu hlasovacích lístků. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, nebude mu hlasování umožněno. Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi nebo zvláštní okrskové volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu (§ 19 odst. 5 zákona o volbách do Parlamentu).

Na základě ustanovení § 27 zákona o volbách do Parlamentu Státní volební komise dne 5. května 2017 určila losem   S t ř e d o č e s k ý   k r a j   jako kraj, kterému budou podřazeny všechny zvláštní volební okrsky v zahraničí. Z předchozího vyplývá, že všichni voliči, kteří budou volit v zahraničí na zastupitelských úřadech, budou volit kandidáty ze Středočeského volebního kraje.

Kandidátky do voleb 2017 pro Moravskoslezský kraj.

klikněte na obrázek pro zobrazení a stažení ve formátu PDF

Seznam volebních okrsků Ostrava-Jih.

klikněte na obrázek pro zobrazení a stažení ve formátu PDF

Lídři politických stran ve volbách 2017 pro Moravskoslezský kraj.

Jmenný seznam řazený podle abecedy

ANO:

Ivo Vondrák (58) – hejtman Moravskoslezského kraje (od 2016), bývalý rektor Vysoké školy báňské, Technické univerzity Ostrava v letech 2010–2016. Profesor a inženýr. Vystudoval ostravskou VŠB-TU, v roce 1998 byl jmenován profesorem v oboru inženýrská informatika. V roce 1989 nastoupil na katedru robotiky VŠB-TU. V letech 1990 až 2002 byl zakladatelem a vedoucím katedry informatiky na VŠB-TU. Deset let působil jako hostující profesor v Rakousku, pracoval ve výzkumných laboratořích v Texas Instruments v USA a také působil na katedře matematické informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. V roce 2003 se stal děkanem Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-TU. V říjnu 2009 ho akademický senát VŠB-TU zvolil novým rektorem školy, funkce se ujal v únoru 2010. Je ženatý.

ČSSD:

Lubomír Zaorálek (60) – ministr zahraničních věcí (od 2014), místopředseda ČSSD (od 2009), poslanec (od 1996). Ostravský rodák absolvoval obor filozofie a politické ekonomie na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Brně (dnes Masarykova univerzita; 1982). V 80. letech pracoval jako dramaturg v ostravském studiu Československé televize, v roce 1990 začal učit na rodící se Ostravské univerzitě. V listopadu 1989 spoluzakládal ostravské Občanské fórum, později vstoupil do Občanského hnutí; od roku 1994 je členem ČSSD, od ledna do června 1990 zasedal ve Federálním shromáždění, v letech 1990 až 1996 v zastupitelstvu Ostravy; poslancem byl zvolen v roce 1996 a s pauzou od srpna do října 2013 je jím dosud; v letech 2002 až 2006 byl předsedou Sněmovny, poté až do srpna 2013 místopředsedou. V minulém volebním období byl stínovým ministrem zahraničních věcí. Je rozvedený, má tři děti.

KDU-ČSL:

Pavla Golasowská (53) – poslankyně (od 2014) a zastupitelka Třince (od 2010). Absolvovala Cyrilometodějskou teologickou fakultu Univerzity Palackého a Caritas – Vyšší odbornou školu sociální Olomouc. V letech 1993 až 2003 vyučovala náboženství, pracovala ve Slezské diakonii a v roce 2009 se stala členkou KDU-ČSL, za níž byla v roce 2010 zvolena zastupitelkou města Třinec. Mandát obhájila i v dalších volbách. Od prosince 2014 je poslankyní parlamentu, kam se dostala jako náhradnice. Neúspěšně kandidovala v krajských volbách v roce 2012. Vloni kandidovala ve volbách do Senátu, postoupila do druhého kola, kde prohrála. Je vdaná a má šest dětí.

KSČM:

Leo Luzar (52) – poslanec (od 2014), bývalý zastupitel města Ostravy (2002– 2014). Vystudoval Fakultu bezpečnostního inženýrství na Vysoké škole báňské v Ostravě, pracuje jako živnostník v oblasti informačních technologií. Je členem ústředního výboru KSČM, v letech 2008 až 2010 byl místopředsedou strany. Dosud pracoval zejména v komunální politice. V minulosti byl také místostarostou Ostravy-jih (2002–2006). Je ženatý a má dvě děti.

ODS:

Zbyněk Stanjura (53) – poslanec od roku 2010, bývalý ministr dopravy (2012–2013) a bývalý primátor Opavy (2002–2010). Vystudoval elektrotechniku na Vysokém učení technickém v Brně. V letech 1992 až 2002 pracoval jako programátor a později ředitel ve firmě ESKON. Poté byl radním Moravskoslezského kraje (2000 až 2008) a členem zastupitelstva kraje (2000 až 2011). Po zvolení do Sněmovny v roce 2010 se stal prvním místopředsedou klubu ODS, posléze jej i vedl. V prosinci 2012 byl jmenován ministrem dopravy (do července 2013). Členem ODS je od roku 1991. Je ženatý.

Piráti:

Lukáš Černohorský (37) – projektový manažer firmy Landis+Gyr. Předseda Pirátů do jara 2016. Rodák z Dlouhé Lhoty u Příbrami vystudoval Vysokou školu báňskou v oboru měřicí a řídicí technika (2010), pracoval jako analytik informačních technologií.

Realisté:

Alexander Király – zakladatel Realistů, advokát, proděkan pro legislativu na Hornickogeologické fakultě Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. V rámci univerzity vyučuje předměty, jako je Legislativa životního prostředí EU a ČR, Právní úprava odpadového hospodářství, Právo báňského podniku aj. Mezi jeho koníčky patří plavání, cyklistika, běh, vysokohorská turistika a myslivost. Je svobodný a bezdětný. Trvale žije v Ostravě.

SPD:

Lubomír Volný (44) – středoškolský učitel, krajský zastupitel. Vystudoval Pedagogickou fakultu Ostravské univerzity. V krajských volbách v roce 2016 byl zvolen jako člen SPD zastupitelem Moravskoslezského kraje. Ve volbách do Poslanecké sněmovny PČR v roce 2017 bude lídrem hnutí SPD v Moravskoslezském kraji.

STAN:

Ludmila Bubeníková (62) – Starostka Velké Polomi od roku 1994, bývalá poslankyně v letech 2010 až 2013. V zastupitelstvu obce Velká Polom působí od roku 1994. Rodačka z Pusté Polomi vystudovala Obchodní fakultu Vysoké školy ekonomické v Bratislavě, do roku 1993 působila ve státních podnicích a později v soukromých firmách, od roku 1993 působí v oborech zprostředkování obchodu a služeb. Členka strany KDU-ČSL v letech 1994–2002, s hnutím STAN začala spolupracovat v roce 2009 a v roce 2014 za něj neúspěšně kandidovala ve volbách do Evropského parlamentu. Je vdaná, má dvě děti.

TOP 09:

Herbert Pavera (59) – pedagog, poslanec (od 2013), starosta obce Bolatice (od 1998). Vystudoval učitelství matematiky a chemie, učil na základní škole v Opavě, později tam byl ředitelem. Předseda Sdružení obcí Hlučínska. Do zastupitelstva Bolatic zvolen v roce 1990. Funkci zastupitele i starosty obhájil v komunálních volbách od roku 2002 již čtyřikrát. Do TOP 09 vstoupil v roce 2015, nyní je předsedou expertní komise TOP 09 pro zemědělství a venkov. Je ženatý a má dvě dcery.

Zelení:

Ivan Bartoš (60) – krajinný expert, dlouholetý vedoucí správy CHKO Poodří, bývalý zastupitel města Studénka v letech 1994 až 2005. Léta učil na základní škole ve Studénce a současně je aktivním členem a jedním ze zakládajících členů ČSOP Studénka. Několikrát kandidoval za Zelené do zastupitelstva Moravskoslezského kraje, nikdy neuspěl.

Webové stránky politických stran kandidujících v Moravskoslezském kraji.

Blog příspěvků a zajímavostí k parlamentním volbám 2017.

ANO ztrácí voliče. Kalousek bez práce. Sílí Piráti a Starostové. 

Největší podpoře voličů se více než měsíc před sněmovními volbami těší hnutí ANO 2011. Od vítěze předčasných voleb v roce 2013, ČSSD, ho v současné době dělí více než čtrnáct procentních bodů. Od předchozího měření volebního potenciálu však hnutí Andreje Babiše...

To už je vážné: Kalousek zahučel hluboko pod Okamuru. Na 4,2%.

Z aktuálního průzkumu volebního potenciálu společnosti SANEP vyplývá, že voliči nejvíce preferují hnutí ANO a ČSSD. Šance na volební úspěch roste také u SPD Tomio Okamury a Pirátům. Oproti tomu TOP 09 Miroslava Kalouska se propadá. Volební potenciál ukazuje procento...

Průzkum: Babišova kauza šancemi ANO neotřásla.

Zhruba šest týdnů před volbami se nezdá, že by volebními vyhlídkami hnutí ANO otřásly informace o možném trestním stíhání Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka v kauze Čapí hnízdo. Ukázal to v neděli zveřejněný průzkum společností Median a Kantar TNS pro Českou televizi...

Volební model srpen 2017

Favoritem voleb do Sněmovny by v současnosti bylo hnutí ANO. Jeho podpora oproti červenci klesla o 1 procentní bod, ale většina (60 %) sběru se konala před medializací informace o žádosti policie o vydání Andreje Babiše k trestnímu stíhání. Pokračuje mírné posilování...

12

Pin It on Pinterest