Ostrava-Jih 

nezávislý informační portál městského obvodu

Doprava v Ostravě

uzávěrky, opravy, objížďky …

Bazar obvodu

ZDARMA, za hodinu doma…

Kam s odpady

druhy odpadu a kam s ním

Oprava mostů Plzeňská

MHD, fotografie, informace

aktuality, reportáže, kulturní programy, jízdní řády, služby, akční nabídky a slevy,služby občanům, školy, sport, Jižní listy, informace Ůmob Ostrava-Jih, historie obvodu, fotoreportáže …

Vybíráme ze zápisů z jednání zastupitelstva Úmob Ostrava – Jih

Informace o činnosti rady a starosty městského obvodu - opravdu záživné čtení

Informace o činnosti rady a starosty městského obvodu (Bc. Martin Bednář, starosta)

Mgr. Dohnal měl několik otázek na pana starostu, a to:

  • 14. 3. – studie podchodu Dřevoprodej, jak by to mohlo vypadat,
  • co je multidisciplinámí tým,
  • dále by jej zajímal výstup z jednání s paní ředitelkou ZŠ Lukášové – hřiště pro občany a školáky. Neví, jestli se to týká těch hřišť, která se připravují pro Vítkovice nebo jiných ploch pro otevření veřejnosti,
  • 22. 5. – jednání se zástupci 3E Projekt-Odra,
  • jednání s panem majitelem Brabcem ohledně Baníku Ostrava.

Bc. Bednář odpověděl postupně na položené dotazy:

• Projednání studie – byl přizván na Magistrát města Ostravy, město zadalo studii dané lokality, byl přítomen k připomínkování. V tuto chvíli je studie na odboru investičním a v dané chvíli se prezentovalo to, že bohužel bezbariérovost nelze řešit. Jedině a pouze nějakým výtahem, ale ani to projektant nenavrhl. Naopak navrhl to, že k přístupu k tramvajovým zastávkám a autobusu ve směru na Hrabovou by byl úrovňový přechod a pod komunikací první třídy by zůstal podchod na druhou stranu. Uvažovalo se o tom, že ve směru na Vítkovice, by se zastávka zrušila, nicméně vzhledem k počtu uživatelů před pracovní a po pracovní době, nebylo navrženo ani projektantem. Další dotaz, který tam padl, byla oblast haldy, že by se uvažovalo o nadchodu, který by spojil i tuto lokalitu. Prověřit to měl magistrát města Ostravy, zatím nemá informaci, zda se s majiteli spojil a tuto informaci získal.

• Multidisciplinární tým je věc, která již funguje na několika městských obvodech – centrální obvod, Slezská a nově i na Jihu a v oblasti Kunčiček. Týká se to oblastí, kde dochází ke špatnému soužití a větší nápadové kriminalitě, případně drogové situaci. Setkávají se tam různé orgány jak státní správy, tak občané, případně zástupci radnice. Hledají se návrhy a podněty, jak situaci v daných lokalitách řešit. Nejdříve se bavili o celém obvodu O.-Jih, pak se to zúžilo na lokality, které nás nejvíce trápí. Nejbližší jednání proběhne ve 4. týdnu tohoto měsíce. Bude se pracovat ve 4 skupinách kolem ubytoven Hlubina, SOIVA, Čujkovova a Areál.

• Jednání se zástupci 3E Projektu – tato informace se částečně objevila i v novinách. Chtěli jsme od nich aktuální informace, jak to vypadá se stavbou obchodního centra. Byli informováni o tom, že v tuto chvíli jejich záměr je pozastaven, pravděpodobně jej budou předělávat do jiné podoby. Požádali jsme je, aby ohrazení bylo zúženo alespoň o ty plochy, které jsou ohrazeny zbytečně, aby plot byl zahrazen zelenou fólií, ať to vypadá lépe. Vzhledem k tomu, že v této chvíli nechtějí stavět, tak jim byla položena otázka, zda by byla reálná šance vykoupit pozemky zpátky, což zamítli.

• Jednání s panem Brabcem – týká se to více projektů, které Baník Ostrava hodlá realizovat na území městského obvodu O.-Jih. Konkrétně toto bylo ohledně školy Dvorského, kde od příštího ročníku začne studium pro studenty, kteří budou využívat stávající hřiště. Dále pan Brabec hledá lokality, kde by mohl na vlastní náklady, případně na náklady ministerstva realizovat fotbalová hřiště.

• Jednání s ředitelem ZŠ Lukášové – zatím neformálně na poradě diskutovali, že je nový trend ve světě s velkými trampolínami. Rádi by to užili i někde zde, ale domnívají se, vzhledem k tomu, že je to napojeno na elektřinu, že by to mělo být hlídáno. Ptali se v základních školách, zda by to někdo nechtěl mít ve svém areálu tak, aby to bylo zpřístupněno pro občany. Přihlásila se jedna ZŠ, a to ZŠ Lukášové.

Mgr. Dohnal měl technickou a zeptal se, jak se došlo k ZŠ Dvorského, protože tato škola je zaměřena na atletiku.

Bc. Bednář dodal, že základní kontakt nepořizoval městský obvod O.-Jih, ale víceméně si to vyhlédli sami a jednali s panem ředitelem.

Pan Odstrčil chtěl opět požádat zastupitele, aby mohli hlasovat o tom, aby to samé, co předkládá pan starosta, udělali i jeho místostarostové.

Bc. Bednář uvedl, že do diskuse k tomuto bodu se přihlásil pan Lahoda s dotazem na celkové náklady kosení trávy za roky 2015 a 2016, dále kolik stála projektová dokumentace domu služeb Horní 55. Požádal, aby do sálu přišli pan Jeřábek a pan Burdík.Pan Lahoda řekl, že by jej zajímalo, kolik stály veškeré náklady na kosení trávy v obvodě za rok 2015 a rok 2016 vč. firem, které byly najímány mimo smlouvy o dílo. Dále se ptal, kolik stály veškeré projekty k rekonstrukci objektů Horní ulice. Dále požádal, aby mu byla e- mailem nebo poštou zaslána informace, jak se zadávají smlouvy o dílo na projektovou dokumentaci, jak se určuje cena tohoto díla a kolik stály veškeré projekty k rekonstrukcím objektů ve vlastnictví obvodu za rok 2015 a 2016.

Ing. Burdík řekl, že k ceně projektu na objekt Horní 55 již padl dotaz na minulém zasedání zastupitelstva, zasílali panu Húbnerovi sdělení o této ceně. Nepamatuje si ty údaje, ale je to zpracováno.

Bc. Bednář požádal, aby mu tyto informace byly zaslány, a spojí se s občanem Lahodou. Dále se ptal, jak se obecně stanovuje cena projektových dokumentací.

Ing. Burdík uvedl, že cena projektových dokumentací pro soutěž se stanovuje na základě zkušeností z obdobných projektových dokumentací – předpokládaná cena. V případě, že je provedena studie nebo studie proveditelnosti, která obsahuje odhad nákladů, tak se tato možnost použije. Těchto případů je minimálně. Pak se vychází z nabídek uchazečů, soutěží se v režimu veřejných zakázek.

Bc. Bednář připomněl, že potřebujeme ještě informace za rok 2015 a 2016, cenu všech projektových dokumentací na nemovitosti, které jsme v těchto letech navrhli opravovat.

Mgr. Jeřábek řekl, že co se týká ceny za údržbu zeleně v obvodě O.-Jih za roky 2015 a 2016, tak těmito čísly z hlavy nedisponuje, nebude problém odpověď připravit a zaslat.

Ing. Tichánková dodala ktéto problematice, aby občané měli představu, kolik stála letní údržba, že by poskytla občanům data od roku 2010, ideálně od r. 2006, aby věděli, kolik stála letní údržba v předchozích letech a kolik stojí dnes.

Mgr. Dohnal dodal, že pokud bude takový materiál, tak by ho poprosil doplnit ještě o fotodokumentaci a počty pokosů v jednotlivých letech, protože srovnávat 8 pokosů a 4 pokosy pouze finančně, není úplně korektní.

Bc. Bednář se zeptal, zda jsou ještě nějaké dotazy k materiálu č. 26. Protože žádné dotazy nebyly, ukončil diskusi a požádal o hlasování.

Pan Odstrčil podotknul, aby pan starosta nezapomněl na hlasování ohledně …

Občan nehovořil na mikrofon, není v záznamu.

Bc. Bednář řekl, že budeme velkorysí a předal slovo panu Lahodovi.

Pan Lahoda poděkoval, za to, že mu starosta dal možnost mluvit a zeptal se jej a vážených radních, zda se nechtějí s odstupem dvou a půl roku, kdy jsou ve funkci, omluvit bývalým zastupitelům, opozičním zastupitelům, ředitelům škol a občanům, které pomlouvali,

Rodičům základní školy Mitušova 8 za špatná rozhodnutí a hospodaření, které bylo motivováno nějakými kroky radních a zastupitelů. Omluvit se za špatná rozhodnutí, která vedla k manipulaci s jednacím řádem městského obvodu O.-Jih, konkrétně tím, že úpravou jednacího řádu jste znemožnili plnohodnotnému jednání občanů na zastupitelstvu. Že nechcete přehodnotit kolaudaci této zasedací místnosti, aby nedocházelo k těm přepočtům a fraškám, že když je jasně v kolaudačním rozhodnutí napsáno, že případná změna je jenom o rekolaudaci. Zda se nechtějí omluvit občanům za zrušené parkoviště na Dubině, kdy jste připravili obvod o výnosy z nájmu a občany o klidné zaparkování svých automobilů. Zda se nechtějí omluvit ředitelům základní školy, rodičům a žákům Mitušova 8 za to, že jste jí zrušili bez koncepce, i když jste tvrdili, že máte jasnou koncepci, která se dodnes nikde neobjevila. Že máte v zakázkách do škol předraženou výpočetní techniku. Protekcionismu firmy MAVA, která se dostává k zakázkám, která je, v případě, že vyhraje někdo jiný, zrušena a je opakována. Omluvit se občanům za to, že jste organizovali forenzní audit na Majetkovou správu, audit na hospodaření tří škol a tří příspěvkových organizací, kde je jasný důvod poškodit své politické oponenty.

Bc. Bednář upozornil pana Lahodu, že mu uplynul čas.

Pan Lahoda požádal o pár vteřin.

Bc. Bednář nechal hlasovat o návrhu na pokračování příspěvku pana Lahody.

Hlasováním: 17:9:8 – neschváleno.

Ing. Hřivňák řekl, že by chtěl přečíst něco z novin v reakci na pana Dohnala. Přečetl článek, týkající se kosení trávy ze dne 17. 5. 2007, kdy byl pan Dohnal radní.

Mgr. Dohnal poděkoval za připomínku toho, jak ČSSD v roce 2006 na konci volebního období zapomněla vypsat zakázku na údržbu zeleně a oni to museli řešit. V říjnu byly volby a v listopadu to bylo odsoutěženo. Poděkoval za připomínku toho, jak to v roce 2006 zkazili.

Pan Húbner poprosil pana starostu, aby udržel nějakou formu jednání. Je přesvědčen o tom, že předchozí příspěvek Ing. Hřivňáka absolutně nebyl o informaci o činnosti rady a starosty městského obvodu. Naprosto s tím nesouvisel.

Ing. Hřivňák měl technickou a dodal, že když tu jsme u dodržování jednacího řádu, tak si pamatuje z dnešního dne, že asi 8x pan Húbner s panem Dohnalem zneužili technickou, neumí počítat do tří a ignoroval to. Pan Dohnal má problém pochopit rozpočet. On se nediví, když neumí napočítat do tří. Opravdu se nediví, ale toto je technická a toto je k jednacímu řádu. Dodal, že to se tu porušuje permanentně a vy do toho máte nejméně co mluvit.

Mgr. Dohnal poprosil IT oddělení, aby mu poslalo čas videa na You Tube tady tohoto momentu.

Ing. Rykala řekl, že má odpověď pro pana Lahodu, co se týče Mitušovy 8. Řekl, že žádná Mitušova 8 nebyla zrušena. ZŠ Mitušova 8 byla sloučena se ZŠ Mitušova 16. Když se zeptáte rodičů a dětí té školy, tak se pro ně opravdu nic nezměnilo. Chodí stále do stejné budovy, ta budova není zavřená. V případě, že by postupem času došlo k tomu, že by budova byla uprázdněna, tak platí to, že jsme ji neprodali, přesto, že jste šířili různé zvěsti, že ta škola je již pro někoho připravená. Zůstává v majetku městského obvodu O.-Jih, resp. města Ostravy. Dále uvedl, že na webových stránkách školy Mitušova 16 lze zjistit, že v tuto chvíli zástupce ředitele ZŠ je Mgr. Marie Sýkorová, která byla ředitelkou ZŠ Mitušova 8, to je jasný důkaz, že tam výuka pokračuje. Bývalá ředitelka má na starosti odloučené pracoviště Mitušova 8. Dokonce zástupce ředitele školy je Mgr. Robert Novotný, který byl zástupcem ředitelky Sýkorové. Skoro nic se nezměnilo, pouze název školy.

PaedDr. Klímová zareagovala na vystoupení radního Rykaly. Uvedla, že je ráda, že to všechno tak přehledně vyjmenoval a zeptala se, proč se tedy ta škola slučovala, když jste tady říkali, kolik peněz se ušetří, jak se ta budova bude využívat, jaký je tam malý počet žáků. Chtěla slyšet jeden argument, proč se to slučovalo, když se vůbec nic nezměnilo, jak uvedl Ing. Rykala do záznamu.

Mgr. Dohnal poprosil radního, zda by jej mohl seznámit s onou slavnou koncepcí školství, která již v té době dozajisté existovala a do dneška ji nikdo neviděl, protože to byl nějaký přísně střežený a utajovaný materiál. Požádal, aby s touto studií byl seznámen.

Ing. Rykala odpověděl, že koncepce školství, o které p. Dohnal hovoří, byla vypracována bývalou vedoucí oddělení školství paní Sládečkovou v době, kdy byl místostarostou pan Radim Miklas za ODS. Bohužel ta koncepce nebyla v době aktualizována. Co se týká sloučení, tak bylo jasně v materiálech řečeno, že jde o postupné sloučení základních škol, nejsou nabírání žáci do prvních tříd. Hovořil o tom, že se nemění nic pro současné žáky. Do budoucna předpokládají, že bude ZŠ Mitušova 16 pouze v jedné velké budově.

PaedDr. Klímová dodala, že na to se nedá nereagovat. Zeptala se znova, kde je ta přepracovaná koncepce, jestli dvouletá práce na koncepci, která byla i pod hlavičkou magistrátu, je pouze ten statisticko-analytický materiál, který vypracovali tehdejší jednotliví ředitelé škol.

Ing. Rykala řekl, že aby jako rada nebo zastupitelstvo jako celek nebyli obviňováni z toho, že politicky zasahují do vypracování koncepce školství, tak jsme si na požadavek zastupitelstva zřídili poradní komisi a ta stojí za tím statisticko-analytickým materiálem. Poděkoval nezávislým zaměstnancům jak magistrátu, tak obvodu za vypracování tohoto materiálu. Dodal, že nebyl členem této skupiny.

Mgr. Dohnal řekl, že protože otázka nebyla 4x zodpovězena, tak se znova ptá, kde je ta koncepce dnes, fyzicky, zda ji může mít, na základě které se rušila základní škola odpoledne v e-mailu.

Bc. Bednář citoval pana radního, který mu řekl, že zašle dle postupu.

Do diskuse k materiálu se přihlásil pan Lahoda.

Pan Lahoda řekl, že by chtěl odpověď pana starosty a radních na otázky, které před tím položil a dále se zeptal, zda se nechtějí omluvit občanům, že zadávali nesmyslné studie Bee Partners, Respond, nechcete říct občanům, proč dáváte zadarmo 50 tis. panu Mařákovi, který je šéfem kontrolního výboru a měl by kontrolovat práci radních. Chcete vysvětlit občanům podnikatelům, proč likvidujete předzahrádky. Divíte se, že podnikatelé nechtějí investovat na O.-Jih, když on tady přijde, chce něco říci a pan starosta, kde může jej chytne za slovo, a pak když chce doplňující otázku, která mu podle jednacího řádu přísluší, tak se otočí bokem a dá slovo jinému radnímu. Nedivte se potom, že podnikatelé tady nechtějí podnikat, raději to zakonzervují a počkají, až skončí tato rada a přijde někdo jiný místo vás, který tu práci začne konat tak, aby to mělo nějaký smysl.

Bc. Bednář řekl, že když jej pan Lahoda vyzval, aby se vyjádřil kté snůšce lží a překrucovaných faktů, tak se vyjadřuje: ne. Ptal se, zda se chce ještě někdo vyjádřit.

Bc. Bednář konstatoval, že se nikdo nehlásí, uzavřel diskusi a nechal hlasovat nejdříve o návrhu …

Bc. Bednář se omluvil, obdržel ještě jednu přihlášku do diskuse, proto ji znovu otevřel a dal slovo pí Hrubé.

Paní Hrubá měla diskusní příspěvek na téma: Koncepce škol. Uvedla, že chce zareagovat na vystoupení pana Rykaly, chtěla mu připomenout, že v prosinci tady v tomto sále zaznělo, že koncepce není a teď, když se vrátí k té komisi, tak v zápise je uvedeno, že komise materiál, který jí byl předložen, hodnotí, že toto není koncepce. Takže žádná koncepce škol doteďka není vytvořena.

Bc. Bednář ukončil diskusi a požádal o hlasování k návrhu, zda do budoucna by se měly rozšířit informace, jak poskytuje starosta, i o informace jednotlivých radních.

 

Zápis z 14. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih, konaného dne 8. 6. 2017

Bezpečnostní situace a prevence kriminality městského obvodu Ostrava-Jih.

Bc. Bednář sdělil, že jako první bod jednání bude projednáván materiál č. 27. Bezpečnostní situace a prevence kriminality městského obvodu Ostrava-Jih.Bc. Bednář sdělil, že jako první bod jednání bude projednáván materiál č. 27. Bezpečnostní situace a prevence kriminality městského obvodu Ostrava-Jih.

Dovolil si představit hosty:

za Policii ČR:

  • zástupce vedoucího obvodního oddělení O.-Zábřeh npor. Ing. Milana Kaloče
  • vedoucího obvodního oddělení O.-Hrabůvka npor. Mgr. Bc. Jiřího Roška

za Městskou policii Ostrava:

  • zástupce vedoucího oblasti O.-Hrabůvka pan Jiřího Zbořila

Bc. Bednář otevřel diskusi a zároveň se zeptal, zda-li chce někdo z hostů říci něco málo o situaci v městském obvodu Ostrava-Jih.

Npor. Mgr. Bc. Jiří Roško v krátkosti seznámil přítomné s předloženým obsáhlým materiálem, sdělil, že formát je jiný, než na který byli zvyklí v uplynulých letech, kdy bylo dohodnuto, že materiál bude pojmut globálně v rámci celého městského ředitelství, aby bylo dostatečně a srozumitelně vysvětleno, jakým způsobem jednotlivé části na městském ředitelství pracují, jaká je zátěž a jakým způsob se dosahuje výsledků. Sdělil, že materiál je dosti obsáhlý, netýká se pouze pojetí trestné činnosti a přestupků, je tam pojednání i v oblasti prevence, domácího násilí, dopravní nehodovosti. Sdělil, že jsou připraveni odpovídat na dotazy.

Pan Hubner sdělil, že materiál je velmi obsáhlý, ale chybí mu v něm rozdělení trestných činů na jednotlivé obvody. V materiálu je rozděleno např. domácí násilí na jednotlivé obvody, což není nejdůležitější, ale zajímalo by ho, jakým způsobem se podílí náš obvod na nápadu trestné činnosti. Dále se zeptal, jak se posunula situace kolem našich slavných ubytoven, jestli se udělala nějaká opatření, kterými se zlepšila situace v daných oblastech.

Bc. Bednář sdělil, že každý občan se může podívat na mapu kriminality, která je na internetu a kde jsou dopodrobna veškeré trestné činy zaznamenány. Předal slovo npor. Mgr. Bc. Jiřímu Roškovi.

Npor. Mgr. Bc. Jiří Roško uvedl, že pokud by měli předkládat zprávu podle jednotlivých paragrafů, tak by tato zpráva měla 500 stran. V materiálu jsou přiloženy přílohy a grafy, je v něm vidět i vývoj kriminality za posledních 20 let, a dále je zde příloha, která dokladuje zatíženost jednotlivých obvodních oddělení. Pokud by měl odpovědět na zátěž policistů, kteří fungují v obvodě Ostrava-Jih, tak je třeba se orientovat podle obvodních oddělení Hrabůvka, Zábřeh a Vítkovice. K druhému dotazu řekl, že oni jako policie se nezabývají v nadměrné míře problematikou, která se týká ubytoven, umístěných ve služebním obvodu obvodního oddělení Hrabůvka. K zodpovězení tohoto dotazu by předal slovo zástupci vedoucího oddělení O.-Zábřeh.

Npor. Ing. Milan Kaloč sdělil, že co se týká ubytoven v jejich služebním obvodu O.-Zábřeh, tak jejich počet je největší v rámci Ostravy. Jedná se zejména o ubytovny na ul. Horní – Hlubiňák, Areál na ul. Plzeňská, ubytovnu na ul. Čukovova 40, DMH Výškovická a ubytovnu na ul. Pavlovova 29. Nedá se říci, že by se ubytovny nějakým způsobem vymykaly běžné trestné činnosti v rámci služebního obvodu. Sdělil, že situace na ubytovnách se v poslední době zlepšuje. Řekl, že největší problém je na ubytovně Areál, kde dochází k přestupkovému jednání, majetkovým přestupkům, drobným krádežím, poškozování věcí, dochází zde k napadání obyvatel ubytovny aj. Situace se zlepšila proti minulým letům v tom, že v okolí ubytoven již v takové velké míře nedochází k narušování veřejného pořádku.

Ing. Dostál uvedl, že považuje za nezbytné říci, že úřad v určitém slova smyslu překročil Rubikon, protože komise pro bezpečnost a kriminalitu tento týden navštívila ubytovnu na ul. Hulvácká. Udělali si představu, jak to vypadá uvnitř, viděli i jednotlivé byty. Jediným pořádným nástrojem na lidi na ubytovně je její samotný provozovatel. Podotkl, že viděl strážníky městské policie v okolí ubytovny na ul. Hulvácká, ale tímto problém nekončí, rozhodli se dále pracovat s problematikou ubytoven v menších týmech se zástupci policie, městské policie a orgány samosprávy. Konstatoval, že situaci ubytoven budou nadále sledovat. Pokud by ho chtěli zbývající členové komise doplnit, bude rád.

Pan Graňák poděkoval jménem klubu KSČM za nelehkou práci Policii ČR i městské policii v Ostravě i v našem obvodě.

Pan Húbner poděkoval za odpovědi. Dále uvedl, že má od občanů ne vždy pozitivní ohlasy na grilovací místa v Bělském lese. Je spousta lidí, které si to pochvalují, ale zároveň říkají, že třeba ve večerních hodinách se na těch grilovacích místech scházejí lidé, kteří zde popíjejí alkohol, pokřikují a sám pan starosta na setkání s občany zmínil, že pravděpodobně někteří podobní občané nám tam spálili odpadkové koše. Zajímalo by ho, jakým způsobem je zajištěn dohled nad veřejným pořádkem na těchto místech. Je dobře, že jsme přistoupili, ve spolupráci s městskými lesy, k jejich zřízení, ale do budoucna musíme zajistit bezpečnost a udržování pořádku na těchto místech.

Bc. Bednář uvedl, že ve spolupráci s magistrátem města Ostravy a Ostravskými lesy a zelení je již připravena akce instalování tří bezpečnostních kamer, z nichž dvě budou zaměřeny na tyto grilovací místa v Bělském lese. V tuto chvíli je to o instalaci a nalezení drobných finančních prostředků na MMO, aby se to zrealizovalo. Dodal, že to není území, které by bylo svěřeno našemu městskému obvodu. Je to již připraveno, viděl i projekt a v tuto chvíli je plná podpora i na straně magistrátu. Požádal o vyjádření pana Zbořila.

Pan Zbořil uvedl, že co se týká lokality Bělského lesa, tak je tam vytvořena nějaká klidová zóna, kdy přes denní dobu tam žádné problémy nejsou, spíše ve večerních hodinách, kdy se tam stahuje ze sídlišť mládež a v prázdninové době to bude ještě intenzivnější. Přislíbil, že samozřejmě k tomu přizpůsobí výkon služby a v některých místech posílí výkon služby,tak aby zamezili poškozování majetku.

Paní Klímková navázala na Ing. Dostála, se kterým navštívili ubytovnu na ul. Hulvácká, zeptala se policie, jak se dívají na to, že je to vedeno jako bytový dům, jaká je tam komunikace s vedením oproti jiným ubytovnám.

Mgr. Bc. Roško uvedl, že by na tuto otázku rád odpověděl, ale bohužel není ani jeho, ani kolegy ze Zábřehu a vedoucí obvodního oddělení ve Vítkovicích je omluven. Na odpověď bohužel nemá mandát.

Bc. Bednář ukončil diskusi k materiálu č. 27 a nechal hlasovat o usnesení.
Hlasováním: 39:0:0 – schváleno.

Petice za udržení provozovny bistra Cukrárna na ul. Závodní 330 v Ostravě- Hrabůvce

Bc. Bednář předal slovo občanovi, který se k tomuto bodu přihlásil do diskuse.
Pan Lukáč uvedl, že je zástupce za Cukrárna Bistro. Snaží se, aby tam provoz byl nadále udržen. Petice byla sepsána všemi návštěvníky, kteří tam chodí, všichni jsou s ním spokojení a nadále chtějí, aby to fungovalo za těch podmínek, za jakých to je. Dodal, že pokud jsou nějaké pochybnosti, co se týče papírů, doložení chybějících materiálů, jsou schopni je dodat na úřad během chvíle.
Bc. Bednář řekl, že do diskuse se dále přihlásil p. Mfll Pflfe, kterému předal slovo.

Mezitím, než se dostaví p. Ftfte, zeptal se Bc. Bednář, zda chce někdo ještě někdo okomentovat materiál, případně se dotázat.
Bc. Bednář konstatoval, že pan PtfMfe není přítomen.

Ing. Grochal se zeptal, zda dluh který tam vznikl, již byl uhrazen.
Paní Langrová odpověděla, že dluh, který tam vznikl, je uhrazen.
Ing. Grochal se proto zeptal, zda není pro město výhodnější dojít k nějakému smíru s nájemcem, s tím, že rozumí tomu, že tam je nějaké užívání v rozporu se smlouvou. Navrhl sepsat dodatek, případně se dohodnout na částečném zvýšení nájmu. Uvedl, že když vypovíme nájem, bude trvat 2-3 měsíce, až se vypíše soutěž na to, aby ty prostory někdo užíval, a město zbytečně přijde o peníze.
Paní Langrová řekla, že důvodem výpovědi z tohoto nebytového prostoru byla špatná platební morálka, kterou řešili již vletech 2014, 2015, 2016. Myslí si, že nájemce měl dostatek času komunikovat s úřadem a řešit své finanční problémy.

Dále Bc. Bednář předal slovo p. Šabackému, který uvedl, že se přihlásil do diskuse z pozice zákazníka daného Bistra a letitého provozovatele fotoopravny. Již 27 let je nájemníkem provozovny na Závodní 49, což je v sousedství Bistra. Dodal, že hovoří za sebe, že tak fungující provozovna, jako je Cukrárna Bistro pana Lukáče, v této lokalitě není a nikdy za ty roky nebyla. Jsou tam spokojeni, chodí tam lidé z celého okolí provozovny, nejsou stížnosti na provoz. Myslí si, že záležitost platební morálky se dá s panem Lukáčem domluvit. Bylo by škoda jeho čtyřletého úsilí, které věnoval vybudování tohoto podniku.
Bc. Bednář poděkoval panu Šabackému za názor.

Mgr. Foldynová prezentovala stanovisko klubu KSČM. Myslí si, že je dobré, že si nájemník celý dluh uhradil, že nám nic nedluží a rádi by navrhli vyzkoušet to s nájemníkem znovu, byť nejdříve s nějakou smlouvou na tři měsíce. Pokud nám nic nedluží, pokud se pokusil a podařilo se mu jeho závazky uhradit, tak navrhují smlouvu s ním neukončovat.

Mgr. Dohnal uvedl, že rozumí tomu, že nájmy jsou plně v gesci rady, ale poprosil o shovívavost, jako tomu bylo u neplacení nájemného zastupitelem za ČSSD p. Slezákem, taky jsme ho nevystěhovali. Dluh uhradil, zůstal bydlet, požádal, aby zastupitelstvo bylo shovívavé a vyšlo vstříc, navrhl udělat s panem Lukáčem nějakou dohodu.

Pan Hubner řekl, že se taky připojuje ke kolegyni a p. Dohnalovi a taky se přimlouvají za nějakou možnost, aby nájemce mohl v činnosti pokračovat. Myslí si, že tlumočí stanovisko celého klubu Ostravák.

Ing. Rykala se zeptal, zda již je vypsán záměr na tento nebytový prostor, zda něco brání tomu, aby se znovu přihlásili o tento nebytový prostor i ti nájemci, kteří tam jsou. Druhá věc, na kterou musí reagovat, je impertinentní poznámka p. Dohnala, protože, pokud ví, tak pan Slezák neporušil žádné zásady, vždy nájem uhradil, ale bývalý zastupitel za ODS p. Mentlík stále dluží městskému obvodu finanční prostředky za pronájem nebytového prostoru.

Paní Langrová odpověděla, že výpovědní lhůta už uplynula, nájem byl ukončen, nájemce tento prostor užívá bez právního důvodu. Následně bude vypsán nový záměr na tyto nebytové prostory, takže pan Lukáč se bude moci přihlásit.
Bc. Bednář se zeptal, zda má ještě někdo nějaký dotaz.

Protože se nikdo nepřihlásil, ukončil diskusi a požádal o hlasování o usnesení materiálu.

Hlasováním: 19:0:10

Pan Gavenda nehovořil na mikrofon, není v záznamu.
Bc. Bednář mu odpověděl, že o tom, co je navrženo v materiálu. Návrh, abychom byli shovívaví, to neví, jak by o tom měl nechat hlasovat.
Pan Gavenda opět nehovořil na mikrofon.
Bc. Bednář dodal, že v tuto chvíli rozhodujeme o petici, nikoliv o provozování. V tuto chvíli nájemce má již řádnou výpověď. Navrhl zrušit hlasování a požádal o komentář pana tajemníka.

Mgr. Mentlík řekl, že považuje za nutné sdělit, že rozhodování o nájmech je ve vyhrazené pravomoci rady, zastupitelstvo nemůže v této věci rozhodnout, hlasuje pouze o návrhu usnesení, jaké je, nemůže přijmout usnesení, týkající se nájmu nebytového prostoru.
Bc. Bednář uvedl, že přesto, že diskuse již byla uzavřena, tak si ji dovolí znovu otevřít.

Pan Gavenda řekl panu tajemníkovi, že od něj neslyšel nic takového, samozřejmě zákon o obcích zná a zná pravomoci rady. Byl tady vznesen požadavek z několika skupin zastupitelů na to, aby se umožnil provoz této provozovny v budoucnu, ať už je právní vztah jakýkoliv. Nikdo se nedotýká pravomocí rady, ale je tady výzva. Navrhl usnesení: zastupitelstvo vyzývá radu k novému projednání věci a z toho nevyplývá žádný závazek porušit zákon ve smyslu, že proběhla již smluvní doba. Aby rada pochopila, že zastupitelstvo má tento kladný vztah k lidem, kteří našim občanům chtějí v dobrém sloužit.

Bc. Bednář uvedl, že s první částí návrhu lze souhlasit jako s usnesením, ale v momentě, kdy tam dodal, tu lidskou stránku, tak pro něj je to nehlasovatelné, protože pochopitelně to co řekl v té poslední větě, podpoří všichni zastupitelé, ale neřeší to tu samotnou věc.

Pan Gavenda dodal, že to přehnal, to je pravda, protože sklouznul od usnesení k vysvětlení.

Mgr. Dohnal se zeptal, když výpověď už uběhla a bylo tu řečeno, že je to užíváno bezesmluvně, zda již je vypsán záměr
Bc. Bednář odpověděl, že není.

Mgr. Dohnal dodal, že tím asi napověděl, co je vůle zastupitelstva.

Pan Graňák požádal, aby se bývalý nájemce ke svým dluhům vyjádřil a přislíbil zastupitelstvu a radě, že již ty dluhy dělat nebude. Aby se nějak vyjádřil k tomu, že 3 roky dělal dluhy.

Ing. Hřivňák se zeptal p. Dohnala, zda jej pochopil správně, že rada by měla postupovat tak, že by to měla bývalému nájemníkovi dát znovu bez soutěže nebo bez výběrového řízení.
Bc. Bednář znova upozornil na to, že rada rozhodla, v tuto chvíli je to v nějakém procesu, je to proces výpovědi nájmu. V tuto chvíli řešíme pouze petici, která je směřována na zastupitelstvo a je potřeba odpovědět. Teoreticky vidí možnost upravit text dopisu, ale pravděpodobně nebude moci nechat hlasovat o tom, že máme zrušit výpověď.

Mgr. Foldynová řekla, že rozumí tomu, že se řeší petice, ale ta se týká toho Bistra, té cukrárny. Byly tady vzneseny požadavky a kluby by chtěly vědět, jak se bude dále postupovat a dále vědět výsledek, jestli tam bude ten stávající nájemce nebo někdo jiný Myslí si, že to spolu souvisí, nemohou odhlasovat petici a nevědět, co se bude dít kolem.

Pan Gavenda dodal, že chápe, že pan starosta chce mít pořádek v usneseních, proto navrhl řešení, aby se zastupitelstvo k této věci vrátilo v různém.

Paní Langrová dodala, že tady již ten následný postup zmínila. Poté, kdy převezmeme nebytový prostor, bude vyhlášen nový záměr a do něj se pan Lukáč může přihlásit. Celou tuto věc řešíme pouze z toho důvodu, že několikrát v několika letech pana Lukáče upozorňovali na to, že má dodržovat podmínky nájemní smlouvy. On je nedodržoval, nekomunikoval, teď je kolem toho takový humbuk. Kdyby si plnil své podmínky, tak toto nemusíme probírat.

Ing. Hřivňák navrhl přestávku.
Bc. Bednář se ptal, zda má někdo u tohoto bodu nějaký návrh na usnesení.
Pan Gavenda řekl, že stahuje svůj předešlý návrh s tím, že budeme řešit…

Bc. Bednář ukončil diskusi a nechal hlasovat o usnesení tak, jak bylo předloženo. Hlasováním: 26:0:14 – schváleno
Přijato usnesení č. 0511/14.

Diskuse s občany

Bc. Bednář zahájil blok „Diskuse s občany“, uvedl, že jako první se do diskuse přihlásil p. Milan Benko.

Pan Benko řekl, že spolupráce s vedením radnice je na dobré úrovni. Začíná to vánočními trhy, rozsvícením vánočního stromku, ohňostrojem, dětské dny, společenské a kulturní akce. Má to úroveň. Zmínil spolupráci s Technickými službami a dobrou spolupráci s ODK, myslí si, že čistota Jihu se zvedá. Dodal, že velké problémy dělají neukáznění spoluobčané a hovořil o konkrétních příkladech, které zažil při natírání podchodů. Myslí si, že vedení radnice, tak Technické služby i odbor dopravy a komunálních služeb dělají všechno proto, aby lidé v této oblasti žili spokojeně.

Bc. Bednář poděkoval za podnět a konstatoval, že další do diskuse se přihlásil pan Mikula s příspěvkem Řešení parkování občanů obvodu O.-Jih.

Bc. Bednář se dále zeptal zastupitelů ODS, zda mají nového člena, domnívá se, že pro občany je vyhrazen jiný prostor.

Pan Mikula řekl, že jsou s manželkou občané města Ostravy a městského obvodu O.-Jih. Uvedl, že co se týká parkování občanů trvale bydlících v našem obvodě, tak je to pořád aktuální otázka. Poprosil pana starostu o přiblížení situace.

Bc. Bednář poděkoval za podnět a sdělil, že v tuto chvíli nejlépe odpoví pan Burdík, pokud má u sebe seznam všech lokalit, kde se zahájily práce projektantů na projektování a výstavbě nových parkovacích míst v celém obvodě O.-Jih. Ten seznam čítá asi 25 – 30 lokalit. Navrhl, že je možno panu Mikulovi odpovědět na e-mail.

Pan Mikula poděkoval.

Dále se do diskuse přihlásil Ing. Rostislav Mikl s příspěvkem Hřiště na ul. Charvátské – předčasné zrušení bez vybudování náhrady. Požadoval písemnou reakci.

Ing. Mikl hovořil o tom, že na ulici Charvátské je tělocvična a u ní je venkovní hřiště. Uvedl, že tehdejší vedení radnice, ve spolupráci sTJ Vítkovice a Vítkovicemi, se někdy v roce 1993 podařilo na to venkovní hřiště umístit konstrukci pro basketbal. Vytvořila se tam skupina cca 25 – 30 dětí, které tam hrály basketbal, hřiště se udržovalo a využívalo. Postupně ale zmizel neudržovaný plot, postupně rozpukal asfalt, ale hřiště bylo využíváno i nadále. Až loni v červnu zjistil, že se konstrukce ztratily. Začal potom pátrat na obci. Bylo mu sděleno, že se tam plánuje vybudování nového hřiště. Zjistil ale, když se informoval znovu, že se připravuje projekt, u kterého se bohužel neví, kdy bude realizován, protože nejsou peníze. Velmi jej překvapilo, že vtom projektu není naplánováno basketbalové hřiště. Konstatoval, že stav je takový, že druhé prázdniny tam bude nula a vedení radnice se bude ohánět velikými slovy, jak pečuje o připravenost mládeže, jak jim nabízí podmínky ke sportování, preventivní programy, atd. Požádal o písemnou odpověď na otázky: kdo a proč to hřiště zlikvidoval, když bylo jasné, že se na první prázdniny nepodaří tam vybudovat cokoliv jiného funkčního, proč není dodneška a přes prázdniny nebude udělané. Dále, proč není v projektu, pokud už je dokončen, uvažováno s hlavním účelem, který tam byl přes 25 let, proč s tím basketbalem není počítáno.

Bc. Bednář dodal, že písemná odpověď bude samozřejmě připravena, nicméně se do sálu dostavil pan Burdík, takže jej pan starosta požádal v případě, jestliže má přehled ohledně parkovišť, aby odpověděl nejdříve panu Mikulovi.

Ing. Burdík podal informaci o přípravě parkovišť v obvodu O.-Jih v jednotlivých lokalitách. Tyto jsou ve fázích projektů, tedy již odsoutěžených veřejných zakázek a zpracovávání projektových dokumentací v různých fázích. Popsal postup a uvedl, že k jednotlivým parkovacím místům má u sebe pouze orientační seznam a samozřejmě podrobný seznam s aktuálním stavem je možno dodat. Přečetl místa, kde se parkoviště projektují: vybudování parkovacích stání: ul. Žižkovská, ul. Kaminského, ul. A. Poledníka, ul. J. Kotase, Herolda 3, Odborářská, ul. Proskovická, Na Výspě, Lužická, Výškovická, 29. Dubna, B. Četyny, VI. Vlasákové, B. Václavka, Cholevova, Fr. Lýska, Na Obecní, ul. Aviatiků, parkoviště na ul. Jugoslávská, Starobělská, Horymírova, ul. Volgogradská, Krasnoarmějců a Krylova, ul. Čujkovova a ještě jednu na ul. Jugoslávská a areálu Ural. Aktuální stavy nezmiňoval.Bc. Bednář poděkoval a požádal o písemnou odpověď občanovi. Dále se zeptal Ing. Burdíka, zda by mohl říci informaci k hřišti na ul. Charvátská ve smyslu, kde jsme s projekty, protože tam jsou dva projekty a zda se tam počítá s basketbalovým hřištěm.

Ing. Burdík uvedl, že pan Mikl navštívil investiční odbor a tuto informaci se mu snažil předat, včetně případné možnosti u technika realizace zjistit podrobnosti. On sám ví, že z těchto dvou projektů jeden je dál a jeden je ve větší rozpracovanosti. Nyní neřekne, který je v jakém stavu. Pokud na investičním odboru pan Mikl z materiálů, které mu poskytli, zjistil, že tam basketbalové hřiště není plánováno, tak tomu tak je.

Bc. Bednář dodal, že zaregistroval i požadavek na písemnou reakci na to, kdo odstranil to původní.

S technickou se přihlásil Mgr. Dohnal a požádal, aby odpověď k parkovištím mohl obdržet i on a jestli by to mohlo být doplněno i o ty konkrétní počty.

Bc. Bednář doplnil, že předpokládané počty, protože se to v tuto chvíli projektuje.

Dále se to diskuse přihlásil pan Oldřich Lahoda s diskusním příspěvkem ve věci: Sdělení k žádosti o koupi nemovitosti.

Pan Lahoda řekl, že mluví za společnost Optima, spol. s r. o. Podali žádost o koupi nemovitosti. Je to nemovitost v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava. Dostali vyjádření, že o termínu projednání jejich žádosti v orgánech budou informováni. Toto dostali 14. 3. 2017. Zajímalo jej, jestli již to bylo projednáno v orgánech samosprávy, jaký byl výsledek a jak s touto nemovitostí budete nakládat.

Ing. Tichánková uvedla, že předpokládá, že se jedná o objekt na ul. Jedličkova. Dodala, že projednání záměru na prodej na ul. Jedličkova je předmětem jednání dnešního zastupitelstva, a přijde na řadu pod bodem č. 34.

Pan Lahoda se ptal, zda mu to odpověděli, když mu napsali, že o tom bude informován.

Ing. Tichánková dodala, že po projednání v zastupitelstvu bude pan Lahoda informován.

Bc. Bednář řekl, že dále se do diskuse přihlásil pan Oldřich Lahoda, nicméně diskusní příspěvek je: Činnost rady a starosty, což je materiál č. 26, takže si myslí, že u tohoto bodu to není úplně správně. Tento příspěvek je u bodu diskuse. Nemůže mu tento diskusní příspěvek umožnit, protože je podaný k materiálu, který se projednává.

Mgr. Ing Němec se přihlásil do diskuse s příspěvkem: Průběh a podmínky jednání zastupitelstva. Uvedl, že sleduje průběh zastupitelstva a musí říct, že v několika momentech zasedání počet osob v této místnosti překročil stanovený počet, tedy limit, který je stanoven příslušným kolaudačním rozhodnutím. Poprosil starostu, aby nechal přepočítat počet osob a pokud počet osob je vyšší, než je možný, aby nechal místnost vyklidit nebo aby rozhodl, kdo má odejít a aby poté hlídal počet i v dalších okamžicích průběhu dalšího zasedání.

Bc. Bednář poděkoval za podnět, uvedl, že bylo ověřeno a jsme stále v nerizikovém stavu.

Vedení radnice obvodu Ostrava – Jih

Bc. Martin Bednář, starosta

599 430 206

208 / Radnice, budova A
Bc. František Dehner , místostarosta

599 430 235

203 / Radnice, budova A
RNDr. František Staněk Ph.D. ,místostarosta

599 430 360

209 / Radnice, budova A
Ing. Hana Tichánková, místostarosta

599 430 236

209 / Radnice, budova A
Věra Válková, místostarosta

599 430 304

201 / Radnice, budova A
Markéta Langrová, uvolněný člen zastupitelstva

599 430 332

208 / Radnice, budova A
Ing. Adam Rykala, uvolněný člen zastupitelstva

599 430 470

206 / Radnice, budova A
Mgr. Petr Mentlík, tajemník úřadu

599 430 238

101 / Radnice, budova A
Mgr. Lenka Pavlíčková

599 430  271

216 / Odloučené pracoviště – Provaznická 1244/62

Pin It on Pinterest