Lidé mohou nominovat kandidáty na ostravského Seniora roku 2021

Lidé mohou nominovat kandidáty na ostravského Seniora roku 2021

Statutární město Ostrava vyhlašuje už 15. ročník akce Senior roku. Návrh na ocenění u příležitosti Mezinárodního dne seniorů může do 22. října 2021 zaslat každý, kdo ve svém okolí zná (v konkrétní oblasti) mimořádně aktivního člověka, staršího 65 let, s bydlištěm na území města Ostravy, který dodnes výjimečným způsobem přispívá ke zlepšení života společnosti.

V přihlášce je třeba uvést jméno, příjmení, věk, adresu bydliště, telefonický nebo e-mailový kontakt na kandidáta, zdůvodnění nominace, jméno a kontakt na předkladatele.

Současně vyhlašujeme kategorii Klub seniorů roku 2021, do které mohou občané nominovat klub, organizaci či sdružení zaměřující se na aktivizaci seniorů, a o němž se domnívají, že je svou činností zajímavý či výjimečný. V případě nominace klubu pro seniory uveďte jeho název, adresu sídla klubu, jméno a kontakt na zástupce klubu, zdůvodnění nominace a kontakt na předkladatele.

Tipy posílejte na adresu:
Redakce Ostravská radnice, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
nebo na e-mail: vjurgova@ostrava.cz.
Na obálku nebo do e-mailu připište heslo Senior roku 2021 nebo Klub seniorů 2021.

Zdroj: Lidé mohou nominovat kandidáty na ostravského Seniora roku 2021 — Ostrava

Město Ostrava jedná s investorem o okolnostech výstavby mrakodrapu Ostrava Tower

Město Ostrava jedná s investorem o okolnostech výstavby mrakodrapu Ostrava Tower

Zastupitelstvo města Ostravy na svém zasedání ve středu 13. října rozhodlo o uzavření Dohody o řešení negativních zjištění a dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě s předkupním právem a zákazem zcizení uzavřené se společností RT TORAX, s. r. o. Do šesti měsíců od uzavření kupní smlouvy bylo provedeno právní a technické due diligence (dále prověrka), načež investor žádal úpravu smlouvy v některých částech. O jednotlivých bodech město s RT TORAX intenzivně jednalo.

Je na místě připomenout skutečnost, že město na svém minulém jednání zastupitelstva schválilo záměr změny kupní smlouvy spočívající v úpravě urbanisticko-architektonického návrhu zástavby dotčených pozemků a města. Tento krok byl nezbytnou podmínkou pro uzavření dodatku ke smlouvě.

Po mnoha intenzivních jednáních za účelem dosažení řešení jednotlivých skutečností byla aktuálně projednána a schválena dohoda, která fixuje dosažený konsenzus podstatné části zjištění z prověrky. Jedná se o především o součinnost při realizaci projektu (např. nakládání se zeminou, řešení pažících konstrukcí, specifikovány byly události způsobené vyšší mocí i povinnost investora uvést pozemek do původního stavu při odstoupení od smlouvy aj.).

Dohoda zároveň obsahuje možnost dalšího jednání s investory o otázkách, na kterých prozatím shoda nalezena nebyla. Je zapotřebí nalézt řešení i v dalších záležitostech projektu, v řešení jsou termíny realizací jednotlivých fází díla, milníků výstavby, stejně jako otázky smluvních pokut či záruk, které má investor městu nabídnout.

„Projekt mrakodrapu Ostrava TOWER je jedinečný svým charakterem, nesrovnatelný s jinými projekty v regionu a pro město může být velmi přínosný. Nejedná se přitom pouze o samotný objekt mrakodrapu, ale také o řešení širšího okolí. Chceme proto soukromému investorovi k jeho realizaci vytvořit vstřícné podmínky. Přesto však v této chvíli ještě existují otázky, na které je potřeba teprve najít shodu reflektující specifičnost projektu, zároveň je však z hlediska města nezbytné udržet odpovědnou a stabilní pozici a jištění i pro extrémní variantu, kdy se projekt nepovede zrealizovat. Další prostor k řešení podmínek je tak v tom případě zcela na místě,“ konstatoval Tomáš Macura, primátor města. Jednání mezi městem a investorem tak budou pokračovat. Prodloužena byla lhůta k řešení okolností, na kterých se město s investorem prozatím nedohodlo, a to do prosince roku 2021.

Zdroj: Město Ostrava jedná s investorem o okolnostech výstavby mrakodrapu Ostrava Tower

Zajímá vás projekt ostravské koncertní haly? Zeptejte se přímo jejího autora

Zajímá vás projekt ostravské koncertní haly? Zeptejte se přímo jejího autora

Světoznámý architekt Steven Holl zavítá přímo do Ostravy, aby 14. října  v Domě kultury města Ostravy přiblížil podobu tolik diskutované koncertní haly. Holl zároveň představí svou bohatou tvorbu nebo pohovoří o svých pedagogických ambicích. Beseda se koná od 17.00 hodin.

Akci organizuje Městský ateliér prostorového plánování a architektury (MAPPA) ve spolupráci s Janáčkovou filharmonií Ostrava a statutárním městem Ostrava. Partnerem akce je spolek Kruh. Debata bude probíhat v anglickém jazyce s překladem do češtiny. Vstupenky jsou dostupné na www.jfo.cz/koncert/steven-holl-v-ostrave.

Aktuálně také probíhá výstava STEVEN HOLL: Making Architecture v Galerii výtvarného umění Ostrava, a to až do 5. 12. 2021.

Zdroj: Zajímá vás projekt ostravské koncertní haly? Zeptejte se přímo jejího autora

Ostravský projekt prevence kriminality Nechme dětem dětství získal významné ocenění

Ostravský projekt prevence kriminality Nechme dětem dětství získal významné ocenění

Program pomáhající ohroženým dětem a jejich rodinám žít život bez násilí Nechme dětem dětství získal prestižní cenu udělovanou Ministerstvem vnitra ČR. Cenu při slavnostním ceremoniálu v Plzni převzaly zástupkyně Centra sociálních služeb Ostrava – realizátora programu, a manažerka prevence kriminality města Ostravy.

Předávání cen o Nejlepší projekt prevence kriminality na místní úrovni pro rok 2021 na téma Prevence kriminality v době pandemie.

Cenu za 1. místo v celostátní soutěži o Nejlepší projekt prevence kriminality na místní úrovni pro rok 2021 na téma Prevence kriminality v době pandemie předal 6. října u příležitosti Národních dnů prevence Michal Barbořík, ředitel odboru prevence kriminality ministerstva vnitra.

Program zabezpečuje naléhavou potřebu odborné pomoci rodinám ohroženým násilím, po které volali ostravští odborníci. Zaměřuje se na práci s celou rodinou – rodinným systémem – s cílem zastavit násilí v blízkých vztazích a posilovat zdravé vztahy v rodině. Na situaci se dívá očima dítěte, chrání jeho nejlepší zájem. Město Ostrava iniciovalo a podpořilo přenesení zkušeností z obdobného projektu realizovaného pražskou organizací Centrum Locika. Rozšíření aktivit v oblasti domácího násilí o práci s celým rodinným systémem je totiž jednou z priorit prevence kriminality města. Realizace se zhostila Rodinná poradna Centra sociálních služeb Ostrava a obohatila jej o další prvky dle svých dlouholetých zkušeností práce s rodinami. Program probíhá v úzké spolupráci s orgány sociálně-právní ochrany dětí, intervenčním centrem pro oběti domácího násilí Bílého kruhu bezpečí, policií a dalšími aktéry.

Projekt byl do portfolia služeb v Ostravě zaveden právě ve zlomovém roce 2020 v době podzimní vlny epidemie. Jeho významným principem je totiž poskytování služeb těm nejohroženějším bez přerušení, bez ohledu na vnější překážky. Včasnost podpory byla o to důležitější, že rodiny vlivem pandemie zůstaly bez kontaktů se svým sociálním okolím – zavřené doma, v místě, kde k násilí dochází.

Program má za sebou první úspěchy. V období náročných epidemiologických opatření od listopadu 2020 do dubna 2021 vstoupilo do programu 21 rodin, v nichž vyrůstalo 57 nezletilých a 1 zletilé dítě. U ¾ se podařilo do spolupráce zapojit oba rodiče, tedy jak osobu, proti které je násilí namířeno, tak osobu, která se násilí dopouští. U 65 % rodin došlo do 3 měsíců k zastavení násilí. Vzhledem k vysoké citlivosti tématu byly služby po celou dobu vyhlášeného nouzového stavu poskytovány tváří v tvář, i když do nabídky programu přibyla i možnost online konzultací.

„Ostrava se dlouhodobě věnuje opatřením k posílení prevence kriminality na území našeho města a intenzivně spolupracuje s institucemi a organizacemi, která tato opatření realizují. Toto nyní udělené nejvyšší prestižní ocenění je důkazem, že prostředky, které jsou do programů prevence kriminality poskytovány, jsou dobře investovány. Preventivní programy účelově cílené na rodiny a děti, což je i případ tohoto oceněného projektu, pokládám za nesmírně důležité, neboť mají přesah do dalších generací,“ dodává Zbyněk Pražák, náměstek primátora.

Program Nechme dětem dětství na konci srpna získal ocenění v historicky prvním ročníku soutěže o Nejlepší projekt prevence kriminality na místní úrovni v Ostravě a postoupil tak do krajského kola, odkud byl nominován do kola národního, vyhlašovaného každoročně ministerstvem vnitra a Republikovým výborem pro prevenci kriminality.

Zdroj: Ostravský projekt prevence kriminality Nechme dětem dětství získal významné ocenění — Ostrava

Město Ostrava zahajuje opravu proluky u Masarykova náměstí

Město Ostrava zahajuje opravu proluky u Masarykova náměstí

Proluka ležící v bezprostřední blízkosti Masarykova náměstí a část ulice Dlouhá projdou v následujících měsících rekonstrukcí. Předmětem bude oprava kanalizace a následně zpevněných ploch v území a rekultivace zeleně. Oprava byla zahájena 4. října 2021, ukončení prací na opravě vodovodu a předláždění ul. Dlouhé je plánováno na 15. listopadu 2021. Úpravy pochozích ploch v proluce a revitalizace zeleně, budou dokončeny v příštím roce. Rekonstrukce vyjde na 11,6 mil. korun

Součástí stavebních prací je také oprava vodovodu. Foto: MMO

Předmětné území, které je vymezeno Masarykovým náměstím a ulicemi 28. října, Dlouhá a Zámecká, je v návaznosti na historický kontext určeno k zástavbě. Tu je však možno realizovat až v horizontu pěti až deseti let, vzhledem ke stavbě parkovacího objektu v nároží ulic Purkyňova a Zámecká, pro který město v minulém roce vyhlásilo architektonickou soutěž a nyní zpracovává projektovou dokumentaci. S ohledem na neutěšený technický stav území město připravilo rekonstrukci, která zajistí jeho funkčnost do doby zástavby a zároveň zlepší vzhled veřejného prostranství.

„Před zhruba dvěma lety jsme s veřejností diskutovali možnost využití Masarykova náměstí jako tzv. relax zóny s dočasnými stavbami s občerstvením a plochou pro sportovní či kulturní aktivity. S ohledem na kontroverznost samotného projektu v tomto území, jeho ekonomiku a dopady pandemie covid jsme rozhodli návrh v plném rozsahu nerealizovat, ale zajistit nezbytné úpravy technické infrastruktury a povrchů tak, aby území bylo na jedné straně funkční, ale také připravené právě např. pro kulturní aktivity krátkodobého i dlouhodobějšího charakteru,“ uvedla náměstkyně primátora Zuzana Bajgarová.

Předmětem rekonstrukce je tak konkrétně rekonstrukce kanalizace, vybudování přípojek pro veřejné toalety a technické zázemí, obnova pěších tras vedoucích skrz travnatou plochu, rekonstrukce ulice Dlouhé, rekultivace travnatých ploch.

„Základní myšlenkou koncepce návrhu je zachovat současné pěší trasy a v co největší možné míře travnaté plochy,“ řekla náměstkyně primátora Kateřina Šebestová. „Chodníčky budou narovnány do pravidelného kříže a jejich nevhodný asfaltový povrch nahradí velkoplošná betonová dlažba s lemem z drobné kostky, tím umožní vsakování dešťové vody. Nově položený kobercový trávník bude snášet nízké sekání a větší pohyb a může tak sloužit pro piknik a odpočinek,“ dodala náměstkyně Šebestová.

Zhotovitelem je městská společnost Ostravské městské lesy a zeleň, opravu kanalizace v ul. Dlouhá realizuje spol. SUBLAND-TECH s.r.o.

Zdroj: Město Ostrava zahajuje opravu proluky u Masarykova náměstí

Jak se cítí lidé v ostravském veřejném prostoru opět obsáhne Pocitová mapa

Jak se cítí lidé v ostravském veřejném prostoru opět obsáhne Pocitová mapa

Obyvatelé města mají znovu možnost se podílet na změně okolí svého bydliště i celého města. Vyplněním Pocitové mapy pomohou vytipovat místa, která potřebují změnu, protože se v létě při vysokých teplotách přehřívají. Stejně tak mohou definovat místa, kde chybí zeleň nebo není dost kvalitní zeleně či plochy, kde by se dala lépe využívat např. srážková voda. Aktuální verze Pocitové mapy ukáže i srovnání, jak se po několika letech změnily názory obyvatel na projevy klimatické změny v různých částech města. Veřejnost byla do tvorby pocitové mapy zapojena již v roce 2017. Výsledky byly zapracovány do Adaptační strategie města, která uvádí konkrétní projekty k realizaci.

„Praktické fungování města nejlépe znají ti, kteří v něm žijí, pohybují se v něm nebo jen tak tráví volný čas. Proto chceme opět oslovit obyvatele a návštěvníky Ostravy a aktivně je zapojit prostřednictvím elektronické pocitové mapy a ankety do tématu snižování negativních vlivů města na změny klimatu a jeho lepší adaptaci na tyto změny,“ vysvětluje náměstkyně primátora pro životní prostředí, Kateřina Šebestová.

Obyvatelé Ostravy mohou vyjádřit svůj názor, kde se v době horka cítí příjemně či uvést místa, kterým se raději vyhýbají a kde by uvítali více zeleně nebo lepší péči o ni. Na webových stránkách https://pocitove-mapy.ekotoxa.cz/ostrava/pocitova-mapa mohou lidé v mapě vyznačovat konkrétní místa, další názory a podněty týkající se připravenosti města na dopady klimatické změny, ale také na opatření, která umožní snížení vlivů na klima (snížení produkce skleníkových plynů). Informace budou využity ke srovnání s výsledky Pocitové mapy, která vznikla před několika lety v rámci zpracování Adaptační strategie a také pro aktualizaci Akčního plánu udržitelné energetiky a klimatu.

Pocitovou mapu doprovází rovněž anketa, která umožní lépe nasměrovat současně prováděnou aktualizaci Akčního plánu udržitelné energetiky a klimatu (známého také pod názvem SECAP). Tento Akční plán město Ostrava zpracovalo v rámci svého několikaletého členství v mezinárodním uskupení měst tzv. Paktu starostů a primátorů. Cílem Paktu je spolupráce měst a obcí ve snaze snížit jejich vliv na klima a doplnit tak mezinárodní závazky států v této oblasti.

Letošní mapa a anketa podrobněji rozvíjí mapu z roku 2017, otázky se zabývají širší tematikou (doprava, úspory energií, kvalita ovzduší apod.). V roce 2017 získaly nejvíce pozitivních hlasů lokality koupališť a parků, lesoparků, zoologická zahrada a CHKO Poodří. Největší koncentrace příjemných pocitů v době letního horka směřovala do prostoru Komenského sadů, větší koncentrace hlasů byla také směřována do prostoru Bělského lesa a sadu Milady Horákové. Z hlediska míst, kde se v létě obyvatelé necítí příjemně, byly nejčastěji zmiňovány centrum města Ostravy a oblast Karoliny, větší obchodní centra, místa v blízkosti hlavních komunikací a sídliště.

Zdroj: Jak se cítí lidé v ostravském veřejném prostoru opět obsáhne Pocitová mapa — Ostrava

Návštěvníky radniční věže čeká poetická stezka

Návštěvníky radniční věže čeká poetická stezka

Zájemci mají jedinečnou šanci účastnit se poetického prvovýstupu na unikátní ostravský konstruktivistický maják, věž Nové radnice. Základní tábor i jednotlivé výškové body budou kótovány ukázkami z textů předních i méně známých básníků a prozaiků, jimž (v dobrém i zlém) učaroval genius loci města Ostravy.

Přijďte si prohlédnout jedinečný interiér radniční věže a pokochat se jedinečnými výhledy do všech světových stran – krajin reálných i fantazijních. Sraz účastníků je  8. 10. 2021 v 18.00 na Prokešově náměstí, před vchodem do magistrátu. Pořádá Antikvariát a klub Fiducia ve spolupráci s Ostravským informačním servisem (OstravaInfo).

POZOR! Z kapacitních důvodů se akce může zúčastnit maximálně 25 osob, rezervujte si prosím místo na tel. čísle: 596117312 ( po-pá 10-18). Místo si můžete zamluvit rovněž osobně v antikvariátu  Fiducia (Mlýnská 2, Ostrava 1). Vstupné je dobrovolné, záleží na velkorysosti a štědrost návštěvníků.

Zdroj: Návštěvníky radniční věže čeká poetická stezka — Ostrava

Nové multifunkční hřiště u ZŠ Dvorského v Ostravě-Jihu slavnostně otevřeli profesionální sportovci 

Nové multifunkční hřiště u ZŠ Dvorského v Ostravě-Jihu slavnostně otevřeli profesionální sportovci 

Základní a mateřská škola Dvorského se po 20 letech dočkala zbrusu nového multifunkčního hřiště. Dosud žádné venkovní sportovní zázemí neměla. Slavnostní otevření hřiště se tak neslo ve velkém stylu.

V areálu Základní a mateřské školy Dvorského v ostravské části Bělský les slavnostně otevřeli nové multifunkční hřiště. Zatímco dopolední program si užili žáci školy a školky, odpoledne dostal prostor každý, kdo měl zájem si nejen zasportovat.

Miloš Kosík, ředitel ZŠ a MŠ Dvorského: “Na slavnostní otevření jsme si pozvali sportovní organizace a kluby, se kterými, s některými začínáme spolupráci a některé už tady jsou delší dobu. To znamená, oni chtěli podpořit děti, které se vracejí po té pandemii. A všichni víme, že po té pandemii jsou děti nerozhýbané.”

Připraveny byly nejen různé sportovní disciplíny pro děti, ale předvedli se také hasiči, policisté, nebo kynologové. Nechyběl ani skákací hrad. exhibice sportovců a autogramiáda fotbalistů Baníku, hokejových Vítkovic, florbalistů Vítkovic a jednoho z členů basketbalového týmu, který se zúčastnil Olympiády v Tokiu.

Petr Handl, výkonný ředitel HC Vítkovice Ridera: “Jakýkoli takový projekt, který umožní dětem sportovní vyžití, tak je samozřejmě velkým přínosem, protože všichni víme, že toho pohybu mají děti v posledních letech čím dál méně a budou-li mít k dispozici takováto kvalitní sportoviště, možná je to bude k tomu sportu zase o něco více lákat.”
Tomáš Galásek, asistent trenéra české fotbalové reprezentace: “Většinou si stěžujeme na tu novou generaci, že už to zapálení trošku chybí, ta motivace, nebo něco, i když teď ta těžká situace s pandemií asi tomu dopomohla. Ale myslím si, že v té době jsme byli urputnější a bojovali jsme daleko víc, než nynější generace.”

Každý, kdo splnil všech 10 připravených disciplín, dostal zdarma špekáček, který si mohl opéct na vatře za mnou.

Anketa: návštěvníci slavnostního otevření: “Toto hřiště se mi líbí hodně, je tady něco nového a ze sportu mám rád fotbal, florbal, box a hokej. Rád se na něj dívám.”
“Je to krásné tady s dětmi. Jeden je na škole, malé je ve školce, ta prostřední a je to tady moc povedené. Syn to vlastně celé obešel, aby získal špekáček, aby si ho potom mohl opéct, takže je to tady super. Jsou šikovní.”
“Užil jsme si to moc. Vyzkoušel jsem si policejní pouta, pak jsem tady byl na autogramiádě. Takže bylo to super.”

Nové multifunkční hřiště budou využívat nejen žáci školy, ale v odpoledních hodinách bude sloužit i dětem a klubům z širokého okolí.

Miloš Kosík, ředitel ZŠ a MŠ Dvorského: “Co se týká prevence toho hřiště, máme tady kamerový systém a tím bychom chtěli zabránit tomu, aby to hřiště nebylo poškozeno a samozřejmě, pokud by zůstalo v tom stavu, jak je, co nejdelší dobu tak by to bylo ku prospěchu všech. Máme tady správce hřiště, který to kontroluje a stará se o tu plochu. A prosím samozřejmě veřejnost, která tady bude, aby se k tomu hřišti chovala jako doma.”

Multifunkční hřiště je určeno zejména pro míčové hry jako malá kopaná, nohejbal, volejbal, košíková, florbal, nebo tenis a vybudovat ho nechala radnice Ostravy-Jihu.

Zdroj: Nové multifunkční hřiště u ZŠ Dvorského v Ostravě-Jihu slavnostně otevřeli profesionální sportovci | Ostrava-Jih | Zprávy | POLAR TV

Knihovna Archivu města Ostravy v rámci Festivalu ostravských knihoven připravila pro návštěvníky prezentaci publikací vydaných před sto lety

Knihovna Archivu města Ostravy v rámci Festivalu ostravských knihoven připravila pro návštěvníky prezentaci publikací vydaných před sto lety

I v letošním roce se knihovna Archivu města Ostravy připojí k tradičnímu Festivalu ostravských knihoven, který se koná v úterý 5. října 2021. Návštěvníci se budou moci prostřednictvím výstavy s názvem „Co vyšlo před 100 lety?“ seznámit s knihami, publikacemi, novinami a brožurami, které se ocitly na pultech knihkupců nebo v novinových stáncích právě před sto lety, v roce 1921. Ve velké zasedací síni Archivu města Ostravy bude pro návštěvníky připravena beletrie i literatura odborná, věstníky i deník, sborníky i jízdní řády, v jazyce českém i německém.

Archivní knihovna disponuje bohatým knižním fondem historických publikací a novin. Její počátky spadají již do roku 1923, kdy byl městský archiv založen. Obsahuje kromě odborných knih věnujících se historickým a společenským vědám i knížky, které vydávalo město jako propagační materiál, publikace právního charakteru, jako jsou historické i soudobé zákoníky, přepisy stenografických protokolů z jednání moravského a slezského zemského sněmu, encyklopedie a biografické slovníky. Mimo to disponuje i rozsáhlou sbírkou odborných historických časopisů české, slovenské a polské provenience. Knihovna Archivu města Ostravy měla v závěru roku 2020 zpracováno celkem 57 013 svazků. Zájemci zde nalezli 40 521 knih, 9 058 svazků časopisů a 7 434 svazků novin.

Badateli velmi vyhledávána je sbírka novin, ve které je možné nalézt česká a německá periodika od druhé poloviny 19. století. V případě německých novin do 40. let 20. století, v případě českých až do současnosti. Knihovna slouží pouze k prezenčnímu studiu v archivní badatelně, která je zájemcům přístupna od pondělí do čtvrtku. Bližší informace lze nalézt na webu Archivu města Ostravy (https://amo.ostrava.cz/). Na zájemce se těší (nejen v den Festivalu ostravských knihoven) archiváři na Špálově ulici 19 v Ostravě-Přívoze, v budově Archivu města Ostravy, která patří ke skvostům ostravské architektury.

Zdroj: Knihovna Archivu města Ostravy v rámci Festivalu ostravských knihoven připravila pro návštěvníky prezentaci publikací vydaných před sto lety — Ostrava

Dny DPO Ostrava 2021

Dny DPO Ostrava 2021

Krásné dopoledne v areálu DPO Ostrava, nevím co bylo krásnější, jestli staré vozy, které ve mně vzbuzují nostalgické vzpomínky nebo moderní vozy, jako odznak toho, že Ostrava je na špičce v dopravě svých obyvatel.
Docela jsem se těšil i na koncert Jarka Nohavicy, ale po desetiminutovém státní v davu odborníků na očkování a politiku mne chuť přešla. Promiň Jarku, ty za to nemůžeš.
P.S. 10 dkg halušek za 37,-Kč je za hranou.
================================================
Ostrava otevírá SOCIOPOINT – místo prvního kontaktu

Ostrava otevírá SOCIOPOINT – místo prvního kontaktu

Zcela nový a první ostravský SOCIOPOINT budou moci lidé využívat od 1. října 2021 v budově Nové radnice na Prokešově náměstí 8. Sociální pracovníci SOCIOPOINTu pomohou občanům při řešení konkrétních tíživých životních situací. Zřízena bude i bezplatná telefonická linka tzv. Zelená linka – 800 700 650.

Současný složitý sociální systém neumožňuje lidem, kteří se ocitnou v náročné životní situaci, snadnou orientaci v informacích, které pro řešení svých problémů potřebují. Proto jsme u vstupu do ostravské radnice zřídili kontaktní místo SOCIOPOINT, jehož posláním je nabídnout zejména občanům, ale i odborné veřejnosti účinnou a efektivní podporu na jednom místě,“ uvedl Zbyněk Pražák, náměstek primátora.

Sociální pracovníci pomohou lidem při hledání možností řešení konkrétního problému v širokém spektru, např. ztráty bydlení, domácího násilí na seniorech, osamělosti seniorů, dluhů, duševního onemocnění. Lidé v nesnázích tak mohou při konzultacích získat kontakty na konkrétní organizace (např. azylový dům pro matky s dětmi, krizová centra, dluhové poradny, poradny pro oběti domácího násilí), vytisknout si nutné formuláře či další služby v rámci základního sociálního poradenství.

SOCIOPOINT kromě pomoci občanům nabízí podporu také pracovníkům státních i nestátních organizací. Při hledání konkrétních řešení a východisek z obtížných situací bude terénním pracovníkům nápomocná i nová, přehledná mobilní aplikace Sociopoint. Její předností je možnost vyhledání stěžejních informací, zejména kontaktů na organizace a úřady dle potřeby občana. Informace budou dostupné i v režimu off-line, bez připojení k internetu. V aplikaci a na webových stránkách města budou také k dispozici odborné informační materiály – manuály, letáky a brožury, které nabízí pomoc v pěti oblastech. Namátkou lze uvést například manuál k řešení obtíží seniorů – osamělý senior s přílohami deníček spokojenosti či manuál domácí násilí na seniorech aj. Další informace lze nalézt v odkazu https://kpostrava.cz/category/skupina/sociopoint/.

Místo prvního kontaktu SOCIOPOINT vzniká v rámci realizace projektu Podpora rozvoje sociální práce a služeb v Ostravě, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015265, spolufinancovaném Evropskou unií.

Zdroj: Ostrava otevírá SOCIOPOINT – místo prvního kontaktu

Více peněz na ochranu přírody: Ostrava schválila program „Tři koruny ze vstupu“ 

Více peněz na ochranu přírody: Ostrava schválila program „Tři koruny ze vstupu“ 

„Tři koruny ze vstupu“ – částka, kterou bude Zoologická zahrada a botanický park Ostrava přispívat v rámci mezinárodního systému podpory na ochranu přírody ze vstupu každého návštěvníka. Ostravští zastupitelé schválili navýšení příspěvku na svém zářijovém zasedání. Příspěvek, který v současnosti činí dvě koruny, se od listopadu zvýší o korunu. Zoo se podílí na podpoře ochrany přírody tímto způsobem již od roku 2016, a řadí se tak k předním ochranářským institucím. Za tuto dobu bylo na záchranu ohrožených druhů zvířat rozděleno už víc jak 3,5 milionu korun v různých místech světa.

Zapojení naší ostravské zoologické zahrady do mezinárodního systému zachování ohrožených druhů zvířat či rostlin formou programu ‚Koruna ze vstupu‘ jsme schválili v roce 2015 a už o rok později jsme tak mohli podpořit první ochranářské aktivity. V listopadu 2018 jsme se rozhodli navýšit příspěvek na dvě koruny a podpořit sedmnáct projektů napříč zeměkoulí. Zvýšením částky na tři koruny z každého vstupu lze předpokládat k přerozdělení roční částku ve výši asi 1,5 milionu korun, což přinese výrazně větší možnost pomoci přírodě. Jsem ráda, že se i ostravská zoologická zahrada řadí k pokrokovým, moderním zoo a děkuji všem, kteří se o dění v naší zoo zajímají a podporují. Speciální poděkování patří zaměstnancům za jejich nadšení a každodenní práci. Bez nich by to nebylo,“ uvedla Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora.

Získané finance z každého zaplaceného vstupného do zoo jsou po schválení zastupitelstvem města využity na podporu projektů věnujících se záchraně a ochraně ohrožených zvířat a rostlin ve volné přírodě, v místech přirozeného výskytu daného druhu (tzv. in situ projekty). Financovány jsou ochranářské programy v Indonésii, Vietnamu, Senegalu, na Madagaskaru, ale i v Evropě a České republice. Podporovány jsou projekty záchrany zvířat, které ostravská zoo sama chová či projekty se kterými dlouhodobě spolupracuje.

Je to skvělá spolupráce mezi naším zřizovatelem a zoologickou zahradou. Zastupitelé našeho města navýšení podpořili jednohlasně, za což moc děkuji! V dnešní době je jedním z hlavních úkolů moderních zoologických zahrad aktivně usilovat nejen o přežití ohrožených druhů zvířat v rámci mezinárodních záchovných programů v lidské péči, ale také pomáhat zvířatům a lidem přímo v jejich domovině. Zoo Ostrava podporuje ochranářské aktivity v různých koutech světa i v České republice, a přispívá tak k záchraně těch nejohroženějších druhů zvířat. Je to o to naléhavější, když vidíme, jak nám příroda, zvířata a celé živočišné druhy mizí doslova před očima. Velmi mě těší, že tuto roli zoologické zahrady zastupitelé podporují, a že tak můžeme program Tři koruny ze vstupu prezentovat jako naši společnou práci,“ říká ředitel zoo Jiří Novák.

Dlouhodobě nejvíce je podporován program ochrany outloňů váhavých a boje proti ilegálnímu obchodu se zvířaty v Indonésii na Sumatře (The Kukang Rescue Program). Tento projekt byl podpořen částkou téměř 1,3 milionů korun. Podpořeny byly například projekty záchrany kriticky ohroženého langura indočínského (Vietnam), antilopy Debyho (Senegal), gibona stříbrného v oblasti Centrální Jávy, obnova cenných přírodních lokalit a ochrana místní biodiverzity v České republice a mnohé další.

Vedle Ostravy přispívá podobnou formou na ochranu přírody dalších sedm zoologických zahrad v zemi, přičemž výše jednotlivých příspěvků se pohybuje od dvou do pěti korun.

Zdroj: Více peněz na ochranu přírody: Ostrava schválila program „Tři koruny ze vstupu“ — Ostrava

Zajímá vás projekt ostravské koncertní haly? Zeptejte se přímo jejího autora

Zajímá vás projekt ostravské koncertní haly? Zeptejte se přímo jejího autora.

Světoznámý architekt Steven Holl zavítá přímo do Ostravy, aby 14. října  v Domě kultury města Ostravy přiblížil podobu tolik diskutované koncertní haly. Holl zároveň představí svou bohatou tvorbu nebo pohovoří o svých pedagogických ambicích. Beseda se koná od 17.00 hodin.

Akci organizuje Městský ateliér prostorového plánování a architektury (MAPPA) ve spolupráci s Janáčkovou filharmonií Ostrava a statutárním městem Ostrava. Partnerem akce je spolek Kruh. Debata bude probíhat v anglickém jazyce s překladem do češtiny. Vstupenky jsou dostupné na www.jfo.cz/koncert/steven-holl-v-ostrave.

Aktuálně také probíhá výstava STEVEN HOLL: Making Architecture v Galerii výtvarného umění Ostrava, a to až do 5. 12. 2021.

Zdroj: Zajímá vás projekt ostravské koncertní haly? Zeptejte se přímo jejího autora.

Projekt MAP ORP Ostrava II podpořil polytechnické vzdělávání na základních školách

Projekt MAP ORP Ostrava II podpořil polytechnické vzdělávání na základních školách

Již od roku 2018 je město Ostrava nositelem a realizátorem projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava II. Z rozpočtu projektu jsou mj. připravovány vzdělávací aktivity pro zřizovatele, ředitel, pedagogy i nepedagogické pracovníky škol z ORP Ostrava a školám jsou pořizovány například licence k užitečnému modernímu software, hrazeny zážitkové výukové programy nebo pořizovány učební pomůcky.

Nejvýznamnější událostí projektu v letošním roce, minimálně co do objemu vynaložených finančních prostředků, byla realizace veřejné zakázky na pořízení interaktivního 3D výukového software na podporu polytechnického vzdělávání od české společnosti Corinth. Za téměř 865 tisíc korun byly pro 31 základních škol z ORP Ostrava zakoupeny roční online licence na aplikaci Corinth 3D. Tento software podporující polytechnické vzdělávání nabízí na 1 500 odborně garantovaných 3D modelů v deseti knihovnách, mj. biologie člověka, zvířat, rostlin, chemie, fyzika, matematika, rozšířenou realitu a je možno jej využívat na interaktivních tabulích, v počítačích, tabletech a mobilních telefonech. Jedná se tedy o moderní pomůcku, která je velmi vhodná pro současnou pandemií ovlivněnou dobu. Žákům může pomoci s pochopením obtížněji zvládnutelného učiva, může je přimět k hlubšímu zájmu o některou z oblastí, které nabízí a pedagogům usnadní výklad.

Náměstkyně primátora Andrea Hoffmannová k tomu dodává: Podporujeme naše školy v interaktivní výuce za použití moderních technologií, díky kterým jsou děti lépe připraveny na současný svět i pracovní realitu. Digitální pomůcky navíc dětem pomohou dohnat výuku, i když nemohou být přítomny ve škole. Těší mě, že díky realizaci místního akčního plánu bylo možné zakoupit tento moderní výukový software a přeji žákům i pedagogům, aby je jeho používání bavilo a otevřelo jim nové obzory“.

Pokud se školám využívání tohoto softwaru osvědčí, mohou o finanční prostředky na prodloužení licence požádat například prostřednictvím projektu podaného do Programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu, který město každoročně vyhlašuje.

Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava II, reg. číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009132, je spolufinancován z Evropského sociálního fondu – Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) a ze státního rozpočtu ČR .

Zdroj: Projekt MAP ORP Ostrava II podpořil polytechnické vzdělávání na základních školách — Ostrava

Díky podpoře města budou obnoveny další památky a významné stavby

Díky podpoře města budou obnoveny další památky a významné stavby

Město Ostrava přispěje na rekonstrukci dalších 12 významných městských staveb či památek, a to v celkové částce ve výši 5 594 000 korun. Původně určenou sumu čtyř milionů korun město navýšilo tak, aby mohlo dotace přidělit co největšímu počtu majitelů těchto domů. Rozhodli o tom ostravští zastupitelé 15. září 2021. Stavby budou opraveny nejpozději do konce června 2022.

„Město, jakožto vlastník velkého množství památkově chráněných a architektonických významných budov velmi dobře ví, jak náročná a nákladná je péče o ně. Dotační podpora soukromých vlastníků tak má za cíl motivovat majitele, aby sami do rekonstrukcí těchto objektů investovali nemalé finanční prostředky. Jsme přesvědčeni a vidíme to na již zrealizovaných projektech, že se jedná o smysluplné investice, které se nám všem vrátí nejen v podobě kultivovanějšího města, ale také v efektivnějším využití objektů,“ konstatovala náměstkyně primátora Zuzana Bajgarová.

Finanční podporu žádali majitelé staveb v rámci letošního Programu na zachování a obnovu kulturních památek a významných městských staveb. Příspěvek města na jeden projekt byl specifikován v rozsahu od 50 tisíc korun do 1,5 milionu korun a mohl pokrýt maximálně polovinu přímých nákladů. Majitel pak hradí zbylé náklady. Dlouhodobá podpora města v této oblasti motivuje majitele staveb k jejich rekonstrukci a současně přispívá k zachování významných historických staveb, industriálního dědictví či obnově kulturních památek.

V letošním roce obdrželo město ve stanoveném termínu do 8. června celkem 18 žádostí majitelů staveb s požadavkem na téměř deset milionu korun. Žádosti posoudil odbor územního plánování a stavebního řádu, následně je hodnotila komise muzejní, letopisecká, názvoslovná a heraldická rady města. Dvě žádosti byly vyřazeny pro nesplnění podmínek programu, další dvě žádosti byly v rozporu se zadáním jeho podmínek. Projekty dvou žadatelů nedosáhly potřebného počtu bodů ve stanovených kritériích. Finance města tudíž přispějí k obnově 12 staveb.

Všechny podpořené stavby se nachází ve významných městských památkových zónách, přičemž některé z nich jsou kulturními památkami. Opravy se například dočkají tři domy v městské památkové zóně Ostrava-Přívoz. Na těchto stavbách budou obnoveny fasády, což přispěje k ucelení vzhledu městské části. Rekonstrukce čeká rovněž domy na Lidické ulici v městské památkové zóně. Obnova napomůže sjednocení tzv. štítové kolonie, jednoho z nejzajímavějších urbanistických celků na území městského obvodu Vítkovice. Fasády těchto staveb budou opraveny a čištěny, bude provedena výměna nebo oprava kamenného soklu i další údržba. Opravena bude i dominanta vítkovického náměstí, stavba s názvem tzv. „U-haus.“ Budova je situována hned vedle kostela a dojde k renovaci oken a dveří. Jednou z podpořených žádostí je i restaurování figurálního reliéfu domu v Ostravě-Porubě, což navazuje na v předchozích letech provedený proces obnovy těchto domů. Plánována je též oprava fasády budovy s názvem tzv. „Hudební svět“ na Havlíčkově nábřeží. Stavba se nachází v památkové zóně města. Původně čokoládovna Zett se později stala prádelnou a v současnosti je využívána k různým kulturním aktivitám. Stavební úpravy jsou plánovány rovněž v bývalých ředitelských vilách na Landeku (tzv. Miskově vile) i v areálu Dolu Hlubina.

Připomenout však lze i některé vloni podpořené obnovy významných domů. Dotace byla poskytnuta například k obnově domu na Hollarově ulici, který je součástí městské památkové zóny. Opravována byla štuková fasáda a měnila se okna. Zmínit lze také revitalizaci dvou domů v Ostravě-Porubě. Došlo k obnově fasád z břízolitových omítek. V Ostravě-Vítkovicích byly podpořeny obnovy prvních domů v tzv. štítové kolonii dělnických domů, kde byla realizována výměna oken, dveří a opravy či čištění fasád.

Město podporuje obnovu památek a významných městských staveb dlouhodobě. Dotace již přispěly i k renovacím sakrálních památek. Do roku 2017 město přispívalo zhruba třemi miliony korun, od roku 2018 byla částka navýšena na pět milionů.

Zdroj: Díky podpoře města budou obnoveny další památky a významné stavby — Ostrava

Ostrava vyhlašuje nový dotační program v oblasti sportu na rok 2022

Ostrava vyhlašuje nový dotační program v oblasti sportu na rok 2022

Nově budou moci žadatelé financovat také projektovou dokumentaci sportovišť díky dotacím města. Ostravští zastupitelé schválili na svém zářijovém zasedání nový dotační program. Cílem podpory je rozvoj a zkvalitnění potřebné sportovní infrastruktury na území města. Celý systém finanční podpory byl zoptimalizován, značně se sníží administrace žadatelů související s podáváním žádostí.

Nový program je reakcí na potřeby klubů. K tomu, aby měly investiční akce připravené, znaly celkovou finanční potřebu, mohly žádat o dotace zejména Národní sportovní agenturu a následně úspěšně stavět či rekonstruovat, projektovou dokumentaci nezbytně potřebují a na kterou si nově mohou v rámci titulu požádat. Díky tomuto kroku dojde k výraznému zvýšení kvality a dostupnosti ostravské infrastruktury v oblasti sportu. Víme, že obdobné projekty jsou během na dlouhou trať, chceme proto novinkou žadatelům začátky usnadnit,“ vysvětlila náměstkyně primátora Andrea Hoffmannová.

V rámci Programu na podporu sportovní infrastruktury je vyčleněno k podpoře projektů pět milionu korun. Žádosti lze podat v termínu od 18. října 2021 do 1. listopadu 2021. Do výběrového řízení budou žadatelé podávat svou žádost prostřednictvím elektronického formuláře. Tento formulář zjednodušuje proces podávání žádostí, včetně zrušení povinnosti fyzického dokládání povinných příloh v souladu s trendem tzv. otevřené radnice.

Změny v poskytování dotací byly projednány na semináři, který byl pro sportovní kluby uspořádán, a to za účasti předsedy komise pro sport rady města. Město podporuje sportovní infrastrukturu dlouhodobě. Od roku 2018 bylo městem podpořeno v rámci předchozího dotačního programu 35 projektů téměř 14 miliony korun.

Rekonstrukce se dostalo různým objektům klubů, jen příkladmo lze uvést dokončení rozšíření sportovního areálu Hošťálkovice, rekonstrukci sociálního zařízení basketbalového klubu v hale Tatran, rekonstrukci kanalizace či úpravu kolbiště v areálu jezdeckého klubu ve Staré Bělé. Opravena byla také podlaha ve sportovní hale v Ostravě-Porubě i střešní krytina loděnice a mnohé další. Víc jak 32 milionů korun však poskytlo město Ostrava formou mimořádných dotací, podařilo se tak významně rekonstruovat ostravskou sportovní infrastrukturu za celkovou hodnotu přes 100 milionů korun, díky externím dotacím.

V rámci nově schválených programů v oblasti sportu bude moci jeden klub podat jednu žádost o dotaci a následně (v kladném případě) bude uzavřena jedna smlouva.

Zdroj: Ostrava vyhlašuje nový dotační program v oblasti sportu na rok 2022 — Ostrava

V rámci unikátního výzkumného projektu Clairo byly v Ostravě vysazeny stovky stromů.

V rámci unikátního výzkumného projektu Clairo byly v Ostravě vysazeny stovky stromů.

V městské části Radvanice a Bartovice bylo vysázeno již 442 nových stromů, 1 867 keřů a založeno 14 700 m² trávníku. Stalo se tak v rámci výzkumného projektu Clairo, na který Ostrava jako jediné město v České republice získala grant z prestižního evropského programu UIA. Uspěla tak ve velké konkurenci jiných evropských měst, jako jsou Amsterdam, Atény nebo Barcelona.

Stromy vysazené v rámci projektu Clairo poblíž továrního provozu. Foto: Jiří Zerzoň

Díky projektu Clairo testujeme v Ostravě nový způsob výsadby zeleně, která by měla prokázaný pozitivní dopad na kvalitu ovzduší. Schopnost zeleně snižovat množství prachu v ovzduší je dlouhodobě známa, ale snažíme se identifikovat konkrétní výběr vhodné zeleně, způsob její výsadby a speciální ošetřování pro posílení odolnosti vůči vnějším vlivům. Zjednodušeně jde o zefektivnění procesu odstraňování prachu a dalších látek výsadbou rostlin, které budou lépe prosperovat ve „stresovém“ prostředí. Lokality pro výsadbu zeleně jsme určili za odborného dohledu vědců z univerzit, protože bylo zapotřebí najít takové plochy, které mají vhodnou velikost a zároveň polohu. Cílem bylo najít místa zatížená nejen silným znečištěním, například z dopravy, průmyslu či domácností, ale i s odlišnými půdními vlastnostmi. Na základě těchto kritérií byly jako nejvhodnější lokality vybrány dva pozemky o celkové ploše 20 tisíc m² na území obvodu Radvanice a Bartovice,“ řekla náměstkyně primátora pro životní prostředí Kateřina Šebestová.

První část výzkumu začala již v roce 2019, kdy vědci z Vysoké školy Báňské – Technické univerzity Ostrava v místě plánované výsadby zeleně nainstalovali měřicí senzory monitorující stav ovzduší. Na základě dat získaných z průběžných měření a meteorologických parametrů pak vědci ze Slezské Univerzity v Opavě vytvořili modely pro zachycování látek znečišťujících ovzduší pro stávající vegetaci i nově navrženou zeleň. Vedle záchytu škodlivin vědci sledují i reakci zeleně na experimentální ošetření s obsahem biostimulantů a protistresových látek vyvinuté výzkumníky z Univerzity Palackého v Olomouci. Vědci jsou přesvědčeni, že díky nim se odolnost rostlin i schopnost záchytu prachu ještě zvýší.

Základní principy výzkumu vědci shrnuli v tzv. Inovativním návrhu zeleně. Ten se spolu s dalšími vzniklými podklady promítne do metodiky, odborné publikace, jejíž součástí budou podrobnosti o měření, záchytu škodlivin a výsadbě zeleně. Metodika je jedním z hlavních výstupů projektu a může sloužit jako „návod“ pro výsadbu zeleně ve městech. Kromě metodiky vědci pracují také na databázi dřevin s prokazatelným vlivem na snížení znečištění ovzduší, která může městům a obcím pomoci s výběrem rostlin nejvhodnějších pro výsadbu v emisemi zatíženém prostředí,“ dodala náměstkyně primátora Kateřina Šebestová.

Celkový rozpočet projektu Clairo je přibližně 65 milionů korun, dotace z evropských fondů činí 52,7 milionu korun. Statutární město Ostrava je nositelem projektu, zodpovídá za jeho koordinaci a administraci a současně se spolu s Moravskoslezským krajem na projektu ve stejné výši finančně spolupodílí. Aktuální informace o plánovaných akcích v rámci projektu je možné sledovat na webových stránkách projektu www.clairo.ostrava.cz.

Zdroj: V rámci unikátního výzkumného projektu Clairo byly v Ostravě vysazeny stovky stromů — Ostrava

Poznejte dílo autora připravované ostravské koncertní haly

Poznejte dílo autora připravované ostravské koncertní haly

Už zítra od 17.00 hodin začíná v Domě umění GVUO vernisáž výstavy s názvem Steven Holl: Making Architecture | OSTRAVA, která přibližuje 11 projektů světově proslulého amerického architekta Stevena Holla. V rámci evropského turné je součástí výstavy také dvanáctý projekt – koncertní sál v Ostravě.

Výstava Stevena Holla je českou premiérou a jsem velmi rád, že dílo tohoto světoznámého architekta ukážeme právě u nás v Ostravě. Důvod je nasnadě. Mezi představenými projekty nechybí návrh ostravského koncertního sálu, na kterém aktuálně pracuje studio Stevena Holla s pražskou kanceláří Architecture Acts. Spolupráce se Stevenem Hollem a jeho týmem je pro nás obrovskou zkušeností a inspirací. Projekční práce pokračují rychlým tempem a věříme proto, že se stavbou koncertního sálu, která bude součástí komplexní rekonstrukce stávajícího Domu kultury, začneme již příští rok, sdělil Tomáš Macura, primátor statutárního města Ostravy, jenž nad výstavou převzal záštitu.

Výstava znázorňuje složitý a osobitý proces tvorby Hollových projektů, realizovaných na čtyřech  kontinentech. Expozice je prezentuje v různých podobách –  od akvarelových skic přes první návrhy staveb až po jejich modely. Prostřednictvím fotografií odhaluje i proces stavby, včetně mediálních ohlasů, jakož i autorských komentářů. Seznámíte se například s Muzeem výtvarných umění v Houstonu, Nekropolí Ťin-Pao-San na Taiwanu, knihovnou v Malawi i Střediskem péče o nemocné s rakovinou v Londýně.

Bezprostřednost dětského kreslení nás vrací k počátku myšlení. Nakreslí-li dítě na papír nějakou značku, výrazně tím zapojuje ruku, oči i mozek, avšak překvapení – například nápaditý výtvor „měsíčního králíka“ – je produktem mysli. Každý z mých architektonických projektů začal jako kresba – obvykle akvarelová v sešitku o rozměrech 13 × 18 cm, kterých mám v archivu přes třicet tisíc. Celý proces je projevem radosti a doufám, že ta se pak přenáší i do staveb k potěšení jejich uživatelů,“ shrnul samotný architekt Steven Holl.

Vernisáž výstavy se uskuteční 21. září v 17 hodin v Domě umění, GVUO, kde bude výstava k vidění až do 5. prosince. Výstavní projekt se koná ve spolupráci se statutárním městem Ostrava, Kabinetem architektury a Janáčkovou filharmonií Ostrava.

Zdroj: Poznejte dílo autora připravované ostravské koncertní haly — Ostrava

Silné stroje v Ostravě, kaskadéři na motorkách předvedli úžasnou show

Silné stroje v Ostravě, kaskadéři na motorkách předvedli úžasnou show

Závodní motorky přímo v ulici města. To byla sobota na Jihu! Zatímco ve vzduchu bouřily letadla, na ulici Horní mezi Dubinou a Bělským Lesem v Ostravě-Jihu burácely motorky. Konal se zde již 4. ročník motorkářské, kaskadérské show Road Cirkus určené nejen motoristickým nadšencům, ale i široké veřejnosti. Vstup byl proto zdarma.

Hlavní program čtvrtého ročníku Road Circusu odstartoval v 16 hodin, trénink kaskadérů mohli lidé sledovat už od 12 hodin.

Závodili nejen motorkáři, ale také děti na odrážedlech, muži běželi 200 m sprint a dráhu si proběhli i dva jezdci na koních. Tomu všemu sekundoval maskot koník AXEL s nápisem Moje srdce bije pro JIH.

Kromě závodů byla připravena DRIFT SHOW – jízda ve smyku se zápachem spálených pneumatik v podání Michala Holomka a Filipa Vimpera.

Své kaskadérské kousky předvedli například David Bryknar, který se zavěsil za automobil a také motorku, i Adam Speciál Peschel s kolektivem.

„Měli jsme tady společnou kaskadérskou show již počtvrté. Věnujeme se této činnosti zhruba šestnáct let. Snažíme se dělat show, tak, aby lidi bavila, aby byla originální a aby to bylo hlavně o motorkách. Máme sídlo v Klimkovicích. V Brně také děláme motoshow, klasickou motoškolu, věnujeme se bezpečnosti a snažíme se radit motorkářům. Máme hodně práce v České republice. V době nekocovidové také po světě. Kaskadérské umění jsme předvedli už i ve filmu, a to nejen u nás, ale i v zahraničních produkcích,“ řekl Deníku Adam Speciál Peschel.

Doprovodný program
V doprovodném programu byla připravena například akce pro šest děti, které se nejrychleji přihlásily. Šťastní kluci a jedno děvče dostali odrážedla sjížděli z kopce dolů. Naopak v běhu do kopce se přihlásilo šest mužů, kteří se snažili porazit jednoho z hlavních organizátorů, kaskadéra Davida Bryknara. Podařilo se.

Všichni soutěžící si pak odnesli ceny a následovaly další jízdy motorkářů. Závěrem dobře zorganizované akce pořadatelé odměnili čtyři soutěžící motorkáře ve všech vyhlášených kategoriích.

Zdroj: OBRAZEM: Silné stroje v Ostravě, kaskadéři na motorkách předvedli úžasnou show

Od uzavření partnerství měst Ostravy a Drážďan letos uplynulo padesát let

Od uzavření partnerství měst Ostravy a Drážďan letos uplynulo padesát let

Již padesát let spolupracují města Ostrava a Drážďany v celé řadě oblastí. Smlouva, uzavřená před padesáti lety, však nezůstala pouhým dokumentem v archívech obou měst. Naopak vedla k rozvoji spolupráce v oblastech školství, kultury a sportu. Součinnost v oblasti správy obou měst se stala nedílnou součástí partnerských vztahů.

Delegaci v čele s drážďanským primátorem Dirkem Hilbertem přijal 17. září 2021 primátor města Ostrava Tomáš Macura. V průběhu jednání oba primátoři ocenili dosavadní přínosnou spolupráci obou měst a signací společného prohlášení podpořili další prohloubení a rozvoj vzájemné partnerské spolupráce ku prospěchu obyvatel Ostravy a Drážďan.

„Drážďany patří k městům, s nimiž nás pojí nejužší vztahy. Jsem velmi rád, že jsme se mohli tentokrát potkat v Ostravě. Cílem našeho setkání je nejenom si připomenout padesátileté výročí partnerské smlouvy, ale probrat i možnosti spolupráce na nových projektech. Témat máme opravdu mnoho, počínaje oblastí vzdělávání našich studentů, ke společným sportovním aktivitám, konče efektivní městskou mobilitou – otázkami městské hromadné dopravy či sdílených dopravních prostředků. Nevyjímaje společné workshopy v oblasti plánování rozvoje dopravy či další spolupráci obou městských muzeí v podobě společných projektů či střídavých výstav,“ shrnul ostravský primátor Tomáš Macura.

Jubileum je vítanou příležitostí upevnit opravdové a podnětné partnerství, které nyní již padesát let spojuje občany našich měst. Ale samozřejmě se hodláme dívat i vpřed a diskutovat o perspektivách jeho dalšího rozvoje. Jak dosáhneme toho, aby naše města byla inovativnější, udržitelnější a atraktivnější pro život? Ostrava za tímto účelem připravila řadu zajímavých projektů a já se těším na výměnu nových myšlenek a zkušeností,“ konstatoval Dirk Hilbert, primátor města Drážďany.

V průběhu celodenního programu představitelé obou měst v čele s primátory uctili oběti 2. světové války položením kytic u Památníku Rudé armády v Komenského sadech a obětí z internačního tábora Hanke. Představitelé města Drážďany si prohlédnou areál Dolní oblasti Vítkovice, kde se seznámí s projekty města v oblasti vzdělávání a večer navštíví představení Edith a Marlene v Divadle Jiřího Myrona.

Zdroj: Od uzavření partnerství měst Ostravy a Drážďan letos uplynulo padesát let — Ostrava

Placené parkoviště před Městskou nemocnicí Ostrava končí

Placené parkoviště před Městskou nemocnicí Ostrava končí

Společnost Ostravské komunikace, která parkoviště aktuálně provozuje, dnes v pátek naposledy umožní lidem placené parkování. V dalších dnech bude vyklizeno stanoviště obsluhy a firma parkovací plochu připraví na předání svému majiteli, tedy městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Tato plocha se následně promění ve staveniště, protože v říjnu zde začne růst moderní parkovací dům.

Prostranství před Městskou nemocnicí Ostrava. 

Do 1. 10. 2021 ještě lze na místě parkovat bezplatně, poté už začnou přípravy na stavbu, která odstartuje 4. 10.

Alternativní parkování bude umožněno na Janáčkově ulici, v prostoru poblíž galerie PLATO.  Na příjezdových cestách k parkovišti motoristům pomůže dopravní značení. Dopravu z odstavného parkoviště k nemocnici pak zajistí Dopravní podnik Ostrava.

Za parkování u galerie PLATO zaplatíme 20 korun na hodinu, celodenní stání vyjde na 80 korun.

Průjezd přímo do areálu Městské nemocnice zůstane zachován. Do 26. 9. budou řidiči vjíždí z Varenské ulice, později už standardně přes vjezd z ulice Hornopolní. „Sloužit bude pro sanitky i auta s pacienty, kteří budou kvůli svému zdravotnímu stavu potřebovat vjet dovnitř,“ uvedl náměstek primátora pro dopravu Vladimír Cigánek.

K cestě z parkoviště u galerie Plato dojedeme také autobusem MHD číslo 50, která má nástupní i výstupní zastávku na Porážkové ulici, tedy v blízkosti parkovací plochy. Změněna byla trasa autobusu linky číslo 99. Ta jede na Frýdlantské mosty, přičemž pokračuje ve směru  – ulice Cingrova, Českobratrská, Hornopolní, Nemocniční a následně po své trase.

Připravovaný parkovací dům, který v budoucnu poslouží nejen ke komfortnímu parkování návštěvníků nemocnice, ale i řidičům mířícím do blízkého okolí, by měl být hotový do konce roku 2023.

Zdroj: Placené parkoviště před Městskou nemocnicí Ostrava končí — Ostrava

Ostrava hledá investora pro „Rezidenci Stodolní“ poblíž historické budovy Jatek a stejnojmenné populární ulice 

Ostrava hledá investora pro „Rezidenci Stodolní“ poblíž historické budovy Jatek a stejnojmenné populární ulice 

Zastupitelstvo města Ostravy na svém zasedání ve středu 15. září rozhodlo o záměru prodat nemovitosti o celkové výměře 3 747 m2 v centru města mezi ulicemi Porážková, Stodolní a Masná. Záměr je zveřejněn na úřední desce města a na webu https://pozemky.ostrava.cz/. Termín pro podání nabídek je stanoven do 30. listopadu letošního roku.

Komplex nemovitostí „Rezidence Stodolní“ se nachází v jádrovém území města, v městské památkové zóně a byl postaven v letech 1927-1928. Celou oblast město postupně rekonstruuje a dostavuje s cílem vytvoření nové funkční čtvrti, nabízející kromě samotného prostředí dominantní galerie současného umění, multifunkční prostředí administrativy, služeb a bydlení.

Komplex tak bezprostředně navazuje na lokalitu historických Jatek, kterou město rekonstruuje pro účely galerie současného umění. Obklopuje jej ulice Masná, jejíž dostavbu směrem k ulici Janáčkova město připravuje na rok 2022, a která bude postupně doplněna o linii bytových domů.  Výstavbu prvního sedmipodlažního bytového domu město dokončilo v červnu na křížení ulic Janáčkova a Masná. V neposlední řadě nabízený blok rovněž bezprostředně sousedí s ulici Stodolní, jednou z klíčových pěších zón s pestrým společenským vyžitím. Výbornou dopravní dostupnost pak zajišťuje přímá návaznost na páteřní dopravní infrastrukturu města.

„Město v minulosti nabylo některé nemovitosti v území se záměrem scelit vlastnictví do jedné ucelené plochy, a tím získat možnost určovat budoucí podobu a rozvoj této lokality v centru města ve vazbě na ostatní zde realizované projekty. I díky tomuto kroku dnes můžeme sledovat např. rekonstrukci historické budovy městských jatek. Dříve byl zvažován také záměr využití nemovitostí k vybudování městského multižánrového kulturního centra, ovšem vzhledem k převedení části jeho obsahu do privátního projektu Ostrava 2020 a také s ohledem na jiné priority města při budování kulturní infrastruktury byl však tento záměr opuštěn. Je tedy pro něj na místě najít nové smysluplné využití se zapojením soukromého kapitálu,“ uvedl primátor Ostravy Tomáš Macura.

Záměrem města je nyní prodat nemovitosti jako celek za účelem jejich celkové rekonstrukce a případné dostavby s funkcemi, které budou vhodně rozvíjet současné území a zároveň budou reflektovat připravované záměry v území. Vše v souladu s regulačními podmínkami zpracovanými městský ateliérem MAPPA.

„Budovy, které jsou součástí nabízených ploch, jsou ve špatném technickém stavu a bez jakéhokoliv využití. Z průběžných jednání s investory o toto území registrujeme zájem, vyhlášením záměru prodeje tak otevíráme možnost investorům podat oficiální nabídky. Kromě samotných regulačních podmínek, které zpracovala MAPPA, bude pro nás klíčová celková smysluplnost záměru a jeho synergie s okolím, které prochází významnou proměnou. Podmínky výzvy z hlediska požadovaných funkcí jsme záměrně nastavili poměrně volně tak, abychom investory předem neomezovali v přemýšlení o podobě a náplni jejich návrhů,“ doplnila náměstkyně primátora Zuzana Bajgarová.

Každý zájemce je povinen ve své nabídce uvést popis zamýšleného využití pozemků včetně specifikace účelu stavby, popis záměru z pohledu jeho přínosu pro rozvoj dané lokality, jeho vhodnosti z pohledu urbanistického, architektonického, dopravního či funkčního řešení a také termín dokončení výstavby. V neposlední řadě nesmí chybět cenová nabídka.

Minimální nabídková cena za nemovitosti byla stanovena na úrovni aktuálního znaleckého posudku ve výši 23 638 760 korun, město však předpokládá, že vzhledem k lukrativnosti lokality obdrží nabídky vyšší.

Zájemci musí vzít rovněž na vědomí, že v ploše mezi severozápadní hranicí prodávaného pozemku a historickou budovou Jatek je vymezen prostor pro vyústění budoucí pěší a cyklistické lávky spojující území u Městské nemocnice Ostrava přes ulici Místeckou a frýdlantskou dráhu s územím ulic Porážková, Masná, Janáčkova, Pobialova a Stodolní.

Zájemci mají možnost, v případě, že dospějí k názoru, že je to pro jejich řešení vhodné, zaústění této lávky implementovat do svého stavebního záměru a v případě její výstavby se na ní napojit. V takovém případě bude lávka ústit do ulice Masné nebo Stodolní, bude umožňovat nepřetržitý průchod a průjezd pro veřejnost.

Zdroj: Ostrava hledá investora pro „Rezidenci Stodolní“ poblíž historické budovy Jatek a stejnojmenné populární ulice — Ostrava

Ostrava aktualizuje plán snížení dopadů městského života na klima.

Ostrava aktualizuje plán snížení dopadů městského života na klima.

Město Ostrava je po několik let členem mezinárodního uskupení měst „Paktu starostů a primátorů“. Cílem Paktu je přispět ke snížení dopadů fungování měst a regionů na klima a doplnit tím závazky národních států. Základním dokumentem, v němž členská města Paktu projevují svoji snahu o snížení produkce skleníkových plynů a tím i zpomalení klimatické změny, je Akční plán udržitelné energetiky a klimatu (známý také pod názvem SECAP). Aktualizace tohoto Plánu představuje dalším z kroků, kterým Ostrava reaguje na dopady klimatické změny a přispívá k jejich zmírňování..

Kromě výše uvedeného, Ostrava jako jedno z několika měst v České republice zpracovalo Adaptační strategii na dopady změny klimatu. Ta obsahuje řadu projektů, zlepšujících podmínky života ve městě, například snižováním teploty, zkvalitňováním městské zeleně nebo třeba vytvářením vodních prvků. Tento přístup byl již v roce 2017 oceněn také v rámci soutěže Evropská zelená města, kde Ostrava v dílčím hodnocení soutěže v těchto kategoriích předstihla řadu soupeřů.

Pro zpomalení klimatické změny je však nezbytné omezit produkci skleníkových plynů, zejména oxidu uhličitého. Současně aktualizovaný Akční plán energetiky a klimatu SECAP) upřesní postup, jak by město Ostrava mělo v nejbližších 10 letech snížit svůj dopad na klima. Jedná se o šetření energií v městských budovách (zateplování, chytrá „smart“ řešení), častější využívání obnovitelných zdrojů energie, jako solární energetiky, případně dalším rozvojem nízkoemisní dopravy (výměna naftových autobusů za vozidla na zemní plyn, elektřinu či vodík) a podobnými způsoby.

Důležitou součástí aktualizovaného plánu bude také osvěta a zapojení veřejnosti.

Náměstkyně primátora města Ostravy Kateřina Šebestová k tomu říká: „Žádná z aktivit města nemůže být úspěšná, pokud do ní nejsou zapojeni jeho občané. O to více se to týká problematiky snižování dopadů na klima a adaptace. Město může jít ve svých městských organizacích a při úpravách veřejných prostranství příkladem, ale bez účasti obyvatel města nelze dosáhnout potřebné pozitivní změny“.    

Veřejnost bude o aktualizaci Akčního plánu SECAP průběžně informována. K postupu při snižování dopadů na klima i k adaptačním opatřením se občané mohou vyjádřit také prostřednictvím ankety a Pocitové mapy na https://pocitove-mapy.ekotoxa.cz/ostrava/pocitova-mapa

Aktuální vývoj bude možné sledovat i prostřednictvím profilů města na sociálních sítích.

Závazky města v novém Akčního plánu udržitelné energetiky a klimatu budou město Ostrava nadále řadit k těm evropským městům, které svoji činnosti naplňují okřídlené heslo „Mysli globálně, jednej lokálně“ a udrží jeho dosavadní prestiž v mezinárodním měřítku.

Zdroj: Ostrava aktualizuje plán snížení dopadů městského života na klima — Ostrava

Rodina? Tým pro život!

Rodina? Tým pro život!

Tak zní název pro výstavu fotografických koláží, která je až do 19. září k vidění na Prokešově náměstí před budovou Nové radnice. Expozice, jež představuje součást projektu Dny fajne rodiny, nám připomíná důležitou úlohu rodiny v našich dnech běžných i svátečních.

Výstava chce vrátit tematiku rodiny do obecného společenského povědomí a upřít na ni pozornost. Přispívá zároveň k oživení dění ve městě, jakož i podpoře pořádajících organizací, a v důsledku rovněž samotné rodiny.

Cílem expozice je vyvolat zamyšlení nad podstatou a zákonitostmi fungování rodiny jako týmu, nad hodnotami, které vytváří, její nezastupitelností pro společnost i náležitým oceněním. Výstava chce inspirovat kolemjdoucího, vyvolat v něm úvahu o vlastním osobním životě, posílit jeho sebeúctu a uvědomění si, že je také cenným článkem v týmu své vlastní rodiny.

Více o projektu a akcích, které je možné v rámci festivalu navštívit naleznete na www.dnyfajnerodiny.cz

Zdroj: Rodina? Tým pro život! — Ostrava