Spojovatelka Úmob Ostrava-Jih: 599 444 444 info@ostrava-jih.info

Kvůli mimořádným opatřením k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 se ve středu 11. března sešla rada města, která přijala několik důležitých bodů. Připojí se k opatřením, o kterých rozhodla v úterý 10. března bezpečnostní rada státu, tedy uzavření škol a zákazu všech akcí s účastí nad 100 osob.

Opatření Rady města Ostravy z 11. března 2020

 • Rada města vyzvala obchodní společnosti se 100% majetkovou účastí SMO, aby v souvislosti s mimořádnými opatřeními přijatými Ministerstvem zdravotnictví ČR nad rámec těchto opatření s okamžitou platností upustily od přípravy a konání jakýchkoliv akcí či shromáždění specifikovaných v mimořádném opatření ministerstva, které předpokládá osobní přítomnost 100 osob a více ve stejný čas, a to s účinností prozatím do 15. dubna.
 • Totéž rada města uložila příspěvkovým organizacím zřízeným SMO. S okamžitou platností mají upustit od přípravy a faktického konání jakékoliv akce či shromáždění s předpokládanou účastí sto osob ve stejný čas, s účinností prozatím do 15. dubna.
 • Vyzvala městské obvody, aby samy a také ve vztahu k příspěvkovým organizacím, které zřídily, přijaly usnesení, aby s okamžitou platností bylo upuštěno od přípravy a faktického konání jakékoliv akce či shromáždění s předpokládanou účastí sto osob, prozatím do 15. dubna.
 • Zároveň vyzvala společnost Sareza, aby uzavřela bazénové haly, ve kterých je předpoklad kumulace většího počtu osob ve vymezeném a uzavřeném prostoru, prozatím do 15. dubna. Ostatní služby v areálech s bazény provozovaných touto společností zůstávají v provozu. Opatření platí od dnešní 12. hodiny.
 • Rada města uložila ředitelce Lidové konzervatoře a Múzické školy v souladu s opatřením ministerstva omezit osobní přítomnost žáků a studentů ve škole. Stejné omezení se týká také ostravských Středisek volného času.
 • Zároveň rada města konstatovala, že opatření se netýká individuálních návštěv veřejnosti v Zoologické zahradě a botanickém parku Ostrava, v galerii PLATO Ostrava, v Knihovnách města Ostravy i v Ostravském muzeu. Všechna zařízení zůstávají v provozu.
 • Konstatovala také, že opatření se netýkají provozu magistrátu města, který bude i nadále vykonávat všechny činnosti v samostatné i přenesené působnosti pro obec s rozšířenou působností Ostrava.

Opatření bezpečnostní rady státu z 10. března 2020

Zákaz konání akcí

S účinností od 10. března 2020 od 18:00 hod. se zakazují divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, ochutnávky, trhy a veletrhy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob, a to do odvolání tohoto mimořádného opatření.
Tento zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných nebo soukromých osob (např. valná hromada akciové společnosti), které se konají na základě zákona.

Plný text mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví “zákaz akcí” ve formátu pdf si můžete přečíst zde.

Uzavření škol

Zakazuje se s účinností od 11. března 2020:

 • osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 • osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

Tento zákaz se nevztahuje na mateřské školy. V rámci statutárního města Ostravy se tento zákaz vztahuje i na střediska volného času. O provozu jiných zařízení se informujte u jejich zřizovatelů či provozovatelů.

Důležité informace pro rodiče žáků škol, týkající se karantény a ošetřovného naleznete na webu České správy sociálního zabezpečení.

Plný text mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví “uzavření škol” ve formátu pdf si můžete přečíst zde.

Povinnosti stanovené osobám, které pobývaly Itálii a povinná karanténa

Všem osobám s přechodným a trvalým pobytem v České republice pobývajícím na území České republiky nad 90 dní nebo zaměstnaným na území České republiky, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Italské republiky do České republiky, se nařizuje, aby bezprostředně po návratu do České republiky oznámily tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, svému registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost, nebo nemají-li registrujícího poskytovatele, pak jakémukoli poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost.

Všem poskytovatelům zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost se nařizuje, aby u osob s přechodným a trvalým pobytem v České republice pobývajících na území České republiky nad 90 dní nebo zaměstnaným na území České republiky, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Italské republiky do České republiky, rozhodli o karanténě podle § 2 odst. 7 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb. v délce 14 dnů.

Shora uvedené povinností se nevztahují na:

 • řidiče nákladní dopravy, kteří přes území Italské republiky tranzitují, nebo provádějí na území Italské republiky přepravu, nakládku a vykládku zboží,
 • řidiče a posádky dopravní zdravotní služby, kteří provádějí transporty pacientů na území Italské republiky, přes území Italské republiky nebo z území Italské republiky,
 • piloty dopravních letadel, kteří neopustí palubu letadla s výjimkou provedení předletové nebo meziletové přípravy, při tranzitních nebo zpátečních letech.

Uvedeným osobám, na které se shora uvedené povinnosti nevztahují, se nařizuje, aby v případě jakýchkoliv příznaků chřipkového onemocnění neprodleně oznámily tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, svému registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství, nebo nemají-li registrujícího poskytovatele, pak jakémukoli poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství.

Řidičům nákladní dopravy, kteří přes území Italské republiky tranzitují, nebo provádějí na území Italské republiky přepravu, nakládku a vykládku zboží, se nařizuje, aby při nakládce a vykládce používali respirátory třídy FFP2 nebo FFP3, maximálně omezili přímý kontakt s místním personálem v Italské republice a měli vozidlo vybaveno ochrannými gumovými rukavicemi k použití dle potřeby a antibakteriálním gelem k pravidelné očistě rukou.

Řidičům a posádkám dopravní zdravotní služby, kteří provádějí transporty pacientů na území Italské republiky, přes území Italské republiky nebo z území Italské republiky, se nařizuje, aby tyto transporty pacientů prováděli jen s vozy, ve kterých je oddělený prostor pro pacienta, aby při transportu používali osobní ochranné pomůcky (respirátor, ochranné brýle, rukavice) a používali antibakteriální gely k pravidelné očistě rukou.

Všem osobám, kterým místně příslušná krajská hygienická stanice sdělí, že byly v kontaktu s pacientem, u kterého byla laboratorně potvrzena nákaza koronavirem SARS-CoV-2, způsobujícím onemocnění COVID-19, se nařizuje, aby poskytly
potřebnou součinnost poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost a podrobily se nařízené karanténě.

Osoby v karanténě mají nárok na nemocenskou. Pokyny, jak se chovat v případě karantény, naleznete zde.
Upozorňujeme, že nedodržování těchto povinností lze sankcionovat.

Shrnutí situace v Ostravě

Město Ostrava ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí, Moravskoslezským krajem a ostatními subjekty řeší preventivní opatření, které mají eliminovat rizika spojená s možným šířením koronaviru.

Z preventivních důvodů město již zavedlo od 3. března zákaz návštěv v Městské nemocnici Ostrava a jejích přidružených zařízeních, domovech seniorů a ostatních sociálních zařízeních zřizovaných městem Ostravou. Zavedena byla hygienická opatření ve vozidlech dopravního podniku, mateřských a základních školách, Městské nemocnici Ostrava, prostorách radnice města Ostravy a úřadech městských obvodů.

Zastupitelstvo města Ostravy uvolnilo ve středu 3. března z rezervy pro krizové stavy pět milionů korun, posílilo pravomoci rady města a umožnilo tak pružněji reagovat na možné požadavky souvisejících s koronavirem. Uvedená částka bude v případě potřeby použita k financování nákupů zdravotnického materiálu pro lidi v první linii, zejména pro lékaře, policisty, sociální pracovníky nebo hasiče.

Ve středu 11. března se mimořádně sešla rada města, která přijala několik důležitých bodů. Jsou uvedeny výše pod záložkou “Opatření Rady města Ostravy z 11. března 2020”.

O koronaviru

Nový koronavirus SARS-CoV-2  je původcem nemoci Covid 19. Z rodiny koronavirů už je světu známý například SARS, který se epidemicky začal šířit okolo roku 2003, nebo MERS. Ten je známý od roku 2012.

COVID-19, jak zní název onemocnění z nového koronaviru, se začal šířit na sklonku loňského roku v čínském Wu-chanu. Nákaza se následně začala kapénkovou cestou šířit z člověka na člověka. Zasahuje nejčastěji sliznice horních a dolních dýchacích cest. Podle dosavadních zkušeností je inkubační doba infekce dlouhá až čtrnáct dní. Příznaky se mohou objevit v různé míře intenzity a podobají se běžným projevům respiračních chorob. Patří mezi ně horečka, kašel, dušnost nebo slabost. Podle dosud známých informací má nemoc až v 80 procentech případů lehký průběh. Komplikace se nejčastěji objevují u seniorů
či chronicky nemocných, kteří také patří do rizikových skupin. Na nemoc zatím neexistuje žádný specifický lék. Lékaři proto nakaženým podávají pouze přípravky, které zmírňují symptomy nemoci – snižují horečky nebo mírní kašel. V těžkých případech pomáhají pacientům s dýcháním či okysličováním krve přístroje, aby se zmírnila námaha plic a srdce.

Bližší a aktuální informace naleznete na níže uvedených odkazech:

http://www.khsova.cz/
https://www.mzcr.cz/obsah/2020_4107_1.html
http://www.szu.cz/#utm_source=search.seznam.cz&utm_medium=ppd&utm_content=premise_link_firmy&utm_term=st%c3%a1tn%c3%ad%20zdravotn%c3%ad%20%c3%bastav&utm_campaign=firmy.cz-363243

Zdroj: Informace k problematice koronaviru v Ostravě — Ostrava

Pin It on Pinterest