Spojovatelka Úmob Ostrava-Jih: 599 444 444 info@ostrava-jih.info

Bezpečnostní rada státu rozhodla o uzavření škol a zákazu všech akcí s účastí nad 100 osob. Jde o opatření kvůli ochraně obyvatel a prevenci onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2.

Zákaz konání akcí

S účinností od 10. března 2020 od 18:00 hod. se zakazují divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, ochutnávky, trhy a veletrhy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob, a to do odvolání tohoto mimořádného opatření.

Tento zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných nebo soukromých osob (např. valná hromada akciové společnosti), které se konají na základě zákona.

Plný text mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví “zákaz akcí” ve formátu pdf si můžete přečíst zde.

Uzavření škol

Zakazuje se s účinností od 11. března 2020:

  • osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
  • osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

Tento zákaz se nevztahuje na mateřské školy. V rámci statutárního města Ostravy se tento zákaz vztahuje i na střediska volného času. O provozu jiných zařízení se informujte u jejich zřizovatelů či provozovatelů.

Důležité informace pro rodiče žáků škol, týkající se karantény a ošetřovného naleznete na webu České správy sociálního zabezpečení.

Plný text mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví “uzavření škol” ve formátu pdf si můžete přečíst zde.

Povinná karanténa

Všechny osoby s trvalým pobytem na území České republiky, které se po 7. březnu 2020 navrátí z pobytu na území Itálie do České republiky, jsou povinny bezprostředně po návratu do České republiky oznámit tuto skutečnost svému praktickému lékaři, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným způsobem (mobilní aplikace, e-mail, skype apod.), tedy bez osobního kontaktu. Lékař rozhodne o karanténě v délce 14 dnů.

Všem osobám, kterým místně příslušná krajská hygienická stanice sdělí, že byly v kontaktu s pacientem, u kterého byla laboratorně potvrzena nákaza koronavirem SARS-CoV-2, způsobujícím onemocnění COVID-19, se nařizuje, aby poskytly
potřebnou součinnost poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost a podrobily se nařízené karanténě.

Osoby v karanténě mají nárok na nemocenskou.

Pokyny, jak se chovat v případě karantény, naleznete zde.
Upozorňujeme, že nedodržování těchto povinností lze sankcionovat.

Situace v Ostravě

Město Ostrava ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí, Moravskoslezským krajem a ostatními subjekty řeší preventivní opatření, které mají eliminovat rizika spojená s možným šířením koronaviru, který je původcem nemoci Covid 19. Z rodiny koronavirů už je světu známý například SARS, který se epidemicky začal šířit okolo roku 2003, nebo MERS. Ten je známý od roku 2012.

COVID-19, jak zní název nového koronaviru, se začal šířit na sklonku loňského roku v čínském Wu-chanu. Nákaza se následně začala kapénkovou cestou šířit z člověka na člověka. Zasahuje nejčastěji sliznice horních a dolních dýchacích cest. Podle dosavadních zkušeností je inkubační doba infekce dlouhá až čtrnáct dní. Příznaky se mohou objevit v různé míře intenzity a podobají se běžným projevům respiračních chorob. Patří mezi ně horečka, kašel, dušnost nebo slabost. Podle dosud známých informací má nemoc až v 80 procentech případů lehký průběh. Komplikace se nejčastěji objevují u seniorů
či chronicky nemocných, kteří také patří do rizikových skupin. Na nemoc zatím neexistuje žádný specifický lék. Lékaři proto nakaženým podávají pouze přípravky, které zmírňují symptomy nemoci – snižují horečky nebo mírní kašel. V těžkých případech pomáhají pacientům s dýcháním či okysličováním krve přístroje, aby se zmírnila námaha plic a srdce.

Bližší a aktuální informace naleznete na níže uvedených odkazech:

http://www.khsova.cz/
https://www.mzcr.cz/obsah/2020_4107_1.html
http://www.szu.cz/#utm_source=search.seznam.cz&utm_medium=ppd&utm_content=premise_link_firmy&utm_term=st%c3%a1tn%c3%ad%20zdravotn%c3%ad%20%c3%bastav&utm_campaign=firmy.cz-363243

Z preventivních důvodů město již zavedlo od 3. března zákaz návštěv v Městské nemocnici Ostrava a jejích přidružených zařízeních, domovech seniorů a ostatních sociálních zařízeních zřizovaných městem Ostravou. Zavedena byla hygienická opatření ve vozidlech dopravního podniku, mateřských a základních školách, Městské nemocnici Ostrava, prostorách radnice města Ostravy a úřadech městských obvodů.

Zastupitelstvo města Ostravy uvolnilo ve středu 3. března z rezervy pro krizové stavy pět milionů korun, posílilo pravomoci rady města a umožnilo tak pružněji reagovat na možné požadavky souvisejících s koronavirem. Uvedená částka bude v případě potřeby použita k financování nákupů zdravotnického materiálu pro lidi v první linii, zejména pro lékaře, policisty, sociální pracovníky nebo hasiče.

Zdroj: Informace k problematice koronaviru v Ostravě — Ostrava

Pin It on Pinterest