Ostrava projednává změnu územního plánu, která reaguje na obdržené žádosti, změny v území i na nové potřeby města. Desítky žádostí podali občané, firmy, dotčené orgány, město i jeho obvody. S celým procesem i samotnou změnou se mohou zájemci seznámit na říjnové on-line panelové diskuzi.

Ta bude předcházet veřejnému projednávání, které se uskuteční v první polovině listopadu. Vedení města chce umožnit maximální možné zapojení veřejnosti do tohoto procesu.

„Změnu územního plánu 2b město připravuje od roku 2018. Kromě formálních zapracování změn v území se zabývá také 77 požadavky, které podali majitelé nemovitostí či občané města a zastupitelstvo rozhodlo o jejich zpracování. Nyní se proces dostává do fáze veřejného projednávání. Aby se veřejnost mohla ve větší míře do tohoto procesu zapojit, připravil náš městský ateliér MAPPA neformální on-line debatu, na níž zájemcům představíme, jakým způsobem je možné seznámit se s dokumentací, či jak a v jakém termínu lze podávat připomínky a náměty k navrhovaným změnám. Na panelovou diskuzi naváže v listopadu veřejné projednávání. Aktuální změna zásadním způsobem nezasahuje do dosavadní koncepce rozvoje Ostravy, přesto však přináší dílčí změny v území napříč městem,” uvedla resortní náměstkyně Zuzana Bajgarová.

Veřejné projednávání Změny č. 2b Územního plánu Ostravy, který platí od 6. června 2014, se bude za přítomnosti veřejnosti konat ve čtvrtek 12. listopadu od 16 hodin v budově radnice na Prokešově náměstí, v zasedacím sále zastupitelstva. V případě, že opatření vlády v souvislosti s vývojem epidemie nemoci covid-19 omezí nebo znemožní veřejné projednání, město včas zveřejní informace o jiném postupu.

Návrh změny je k nahlédnutí on-line na https://ulozna.ostrava.cz/data/public/314889.php, nebo fyzicky na odboru územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy. Písemné připomínky ke změně je možné doručit poštou, nebo osobně na Magistrát města Ostravy, odbor územního plánování a stavebního řádu, Prokešovo náměstí 8, případně datovou schránkou na ID: 5zubv7w. Do dokumentace lze nahlížet do 12. listopadu a připomínky zasílat nejpozději do 19. listopadu. Více informací zájemci najdou na úředních deskách magistrátu a městských obvodů, průběžně také na FB stránkách ateliéru MAPPA. O změnu územního plánu může ze zákona požádat každý majitel nemovitosti nebo občan města, ovšem pro aktuálně projednávanou změnu už v této fázi nelze uplatňovat nové návrhy, je možné pouze připomínkovat ty stávající. Nové návrhy mohou být předmětem další změny.

Podrobné informace k procesu změny územního plánu bude možné získat na panelové diskuzi v úterý 27. října od 18 hodin. Vzhledem k vládním opatřením a kvůli dodržení epidemiologické bezpečnosti se uskuteční on-line.

„Do diskuze, vysílané přes facebookové stránky MAPPA nebo youtube kanál města, se budou moci diváci zapojit v závěru prostřednictvím dotazů zasílaných on-line,” doplnil Ondřej Vysloužil, ředitel městského ateliéru MAPPA, který panel organizuje.

Hlavními hosty on-line diskuze budou resortní náměstkyně primátora Zuzana Bajgarová, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu magistrátu města Cyril Vltavský, vedoucí oddělení územní koncepce Hana Paclová a ředitel MAPPA Ondřej Vysloužil. Zájemci o téma, kteří budou diskuzi sledovat, se dozvědí, co je územní plán a jakou hraje roli v rozvoji města, jak vypadá v současnosti platný územní plán, co město očekává od jeho aktuální změny, jak se do ní může zapojit veřejnost, proč nebylo vyhověno některým z mnoha žádostí o změnu územního plánu, či které konkrétní, zásadní úpravy se připravují.

Připravovaná změna územního plánu navazuje na dvě předchozí, rozsahem nepatrné změny č. 1 s účinností od 11. října 2017 a č. 2a s účinností od 18. října 2018. Odbor územního plánování a stavebního řádu se v souvislosti s ní zabýval celkem 77 požadavky, přičemž ne všechny budou zapracovány. Změna řeší většinou jen drobné lokality nebo pozemky, ale na celém území města. Dotýká se všech městských obvodů přinejmenším v úpravách textové části, pojmů, obecných zásad, regulativů. Reaguje ale také například na dopravní řešení v souvislosti s úpravami v ploše Karoliny, nebo na vypuštění tramvajových tras na Karolině, v Dolní oblasti Vítkovice a v Porubě. Zapracovává drobné úpravy ve způsobu využití ploch v zastavěném území, přičemž nové zastavitelné plochy navrhuje jen v minimálním rozsahu.
Následný postup schvalování změny přesně stanoví stavební zákon a bude se odvíjet od výsledku listopadového veřejného projednání.

Zdroj: Město chce v maximální míře zapojit veřejnost do projednání územního plánu — Ostrava

Pin It on Pinterest

%d bloggers like this: