Původní termín pro veřejné projednání změny územního plánu 2b se posouvá z listopadu na prosinec. Ostrava na něm projedná návrhy na změny, které podali majitelé nemovitostí nebo občané města a zastupitelstvo rozhodlo o jejich zpracování.

Přestože současná vládní opatření umožňují, za podmínky dodržení hygienických opatření, konání veřejného projednání, s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci došlo k posunu termínu.

„Jde nám o to, aby se do procesu mohla maximálně zapojit veřejnost, rozhodli jsme se proto pro posun termínu. Veřejné projednání jsme přesunuli na dobu po ukončení nouzového stavu, aby se kdokoliv s navrhovanou změnou územního plánu mohl seznámit a k navrženému řešení uplatnit svá práva,” uvedla resortní náměstkyně primátora Zuzana Bajgarová.

Nový termín pro veřejné projednávání Změny č. 2b Územního plánu Ostravy je stanoven na středu 9. prosince od 16 hodin v budově radnice na Prokešově náměstí, v zasedacím sále zastupitelstva.

Do dokumentace může veřejnost nahlížet v prodlouženém termínu do 16. prosince a do stejného data posílat také své námitky a připomínky. Návrh změny je k nahlédnutí on-line na https://ulozna.ostrava.cz/data/public/314889.php nebo fyzicky na odboru územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy. Písemné připomínky ke změně je možné doručit osobně nebo poštou na Magistrát města Ostravy, odbor územního plánování a stavebního řádu, Prokešovo náměstí 8, případně datovou schránkou na ID: 5zubv7w. Více informací zájemci najdou na úředních deskách magistrátu a městských obvodů, průběžně také na FB stránkách ateliéru MAPPA.

Připravovaná změna územního plánu navazuje na dvě předchozí, rozsahem nepatrné změny
č. 1 s účinností od 11. října 2017 a č. 2a s účinností od 18. října 2018. Odbor územního plánování a stavebního řádu magistrátu se v souvislosti s ní zabýval celkem 77 požadavky, přičemž ne všem bude možné vyhovět. O změnu územního plánu může ze zákona požádat každý majitel nemovitosti nebo občan města, ovšem pro aktuálně projednávanou změnu už v této fázi nelze uplatňovat nové návrhy, je možné pouze připomínkovat ty stávající. Nové návrhy mohou být předmětem další změny.

Aktuální změna zásadním způsobem nezasahuje do dosavadní koncepce rozvoje Ostravy, přesto však přináší dílčí změny v území napříč městem. Dotýká se všech městských obvodů přinejmenším v úpravách textové části, pojmů, obecných zásad, regulativů. Zapracovává drobné úpravy ve způsobu využití ploch v zastavěném území, přičemž nové zastavitelné plochy navrhuje jen v minimálním rozsahu. Následný postup schvalování změny přesně stanoví stavební zákon a bude se odvíjet od výsledku veřejného projednání.

Zdroj: Město přesouvá veřejné projednání změny územního plánu 2b — Ostrava

Pin It on Pinterest

%d bloggers like this: