Městský obvod Ostrava-Jih se rozhodl respektovat rozhodnutí soudu ve věci sporu s firmou AWT Rekultivace. Nechce prodlužovat soudní spor, trvající více než dva roky.

Městský obvod Ostrava-Jih z důvodu pochybností zrušil v roce 2014 původní veřejnou zakázku na údržbu zeleně a transparentně vyhlásil novou.  Následně uzavřel smlouvy na pokos s několika firmami, které měly rozdělené jednotlivé části obvodu. K zahájení sekání v rámci předmětné zakázky došlo později, než je obvyklé právě z důvodu, že na přelomu let 2014/2015 byl zvolen sice časově náročnější postup zadání veřejné zakázky, který však byl zcela transparentní a nevznikla tak sebemenší pochybnost, zda bylo postupováno v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. To se o předchozích dvou obdobích rozhodně říct nedá.„Situace v květnu a v červnu 2015 nebyla optimální, nicméně zpětně bych postupoval úplně stejně. Přihlédli jsme k indiciím, že zakázka by mohla být diskriminační vůči některým uchazečům. To dokládá i opakovaná neúčast bývalých radních na hodnotících komisích. Nechtěli jsme dopadnout stejně jako bývalí radní, kteří dnes stojí před soudem právě kvůli parametrům jedné z předchozích zakázek na údržbu zeleně,“ uvedl starosta Martin Bednář. Na přelomu jara a léta roku 2015 stál obvod před alternativou buď postupovat bez rizika, nechat kosit trávu společností AWT a doufat, že první pokos bude zvládnut alespoň do konce roku, nebo s určitou mírou rizika přistoupit k tomu, že zadá dokončení pokosu jiným dodavatelům.

V době, kdy společnost AWT měla pokoseno zhruba 30 procent jí svěřených ploch, byli ostatní dodavatelé v jiných lokalitách městského obvodu téměř hotovi.  Městský obvod se proto rozhodl, s ohledem na zdraví občanů, pro riskantnější variantu a zadal dokončení pokosu náhradním dodavatelům. „Společnost AWT Rekultivace sekala výrazně pomaleji, než ostatní zhotovitelé jiných lokalit v rámci stejné zakázky, nicméně soud tento argument neakceptoval jako relevantní důvod pro postup městského obvodu, a to přesto, že ke dni 17.6.2015 bylo v lokalitě 4 posekáno cca 34%  a v lokalitě 5 cca 26% travnatých ploch (tyto lokality měla sekat společnost AWT), zatímco v ostatních lokalitách bylo ke stejnému dni posekáno ostatními zhotoviteli cca 96%,“ konstatoval Martin Bednář s tím, že: „Zdůvodnění AWT, že jejich pomalý postup pramenil z pozdějšího podpisu smlouvy, než u smluv ostatních zhotovitelů, je podle našeho názoru scestné, neboť důvod tohoto pozdního podpisu smluv spočíval na straně AWT, nikoliv městského obvodu.  Postup městského obvodu ve  věci zadání prvního pokosu náhradním dodavatelům v roce 2015 dokonce na podnět společnosti AWT přezkoumával Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, který žádné pochybení neshledal.“ Městský obvod přesto respektuje rozhodnutí soudu.

Celková částka, která má být společnosti AWT zaplacena, se skládá zejména z nezaplacených faktur za práci, kterou společnost AWT rekultivace provedla a městský obvod by ji musel zaplatit i v případě, kdyby zvolil výše naznačený postup a nechal první pokos dokončit společnost AWT. Za faktury uhradí obvod firmě 1.336.455 korun. Uhradí rovněž soudní poplatek ve výši 66.823 korun a náklady právního zastoupení protistrany v částce 256.418 korun. Celková částka vyměřená soudem neobsahuje žádnou smluvní pokutu, zbytek činí jen zákonné úroky z prodlení. „Soudní spor trval více než dva roky, v  průběhu řízení došlo ke změně soudce. Argumenty městského obvodu soud neuznal, nechceme proto pokračovat v soudním sporu a zvyšovat soudní náklady,“ uzavírá starosta Martin Bednář.

 

Pin It on Pinterest