Zastupitelstvo města Ostravy na svém zasedání ve středu 10. listopadu 2021 rozhodlo o prodeji pozemků v k. ú. Moravská Ostrava o celkové výměře 1 405 m² společnosti Laserové léčebné centrum s.r.o., za sjednanou kupní cenu ve výši 14 045 000 korun bez DPH. V červnu 2019 byla mezi městem a společností Laserové léčebné centrum s. r. o. uzavřena Smlouva o budoucí kupní smlouvě, jejíž součástí byly podmínky pro uzavření kupní smlouvy (termíny, realizace záchranného archeologického výzkumu aj.) a podmínky budoucího využití předmětu převodu.

Investor splnil podmínky definované v budoucí kupní smlouvě, provedl nezbytný archeologický průzkum a je tedy možné přistoupit k uzavření smlouvy. „Dlouhodobě se snažíme zvýšit ekonomický potenciál či rozšířit infrastrukturu a spektrum možností vyžití ve městě. Nejinak je tomu i v tomto případě. Malé Lauby, jak pracovně nazýváme tento pozemek, spadají do soubor lukrativních parcel v bezprostřední blízkosti Masarykova náměstí, pro které hledáme investory, ale zároveň je pro nás zásadní také architektonický kontext, soulad s okolní výstavbou v centrální části města a smysluplné funkční využití. Vybudován má být atraktivní vícefunkční komplex, poskytující klinickou a ambulantní péči v daném oboru léčby, víc jak dvě desítky bytů i služby,“ uvedl Tomáš Macura, primátor města. Kromě kliniky estetické medicíny poskytne komplex pooperační péči, krátkodobé ubytování návštěv, dlouhodobé ubytování lékařského personálu, restaurační a relaxační provozy otevřené též veřejnosti jako živou součást městského parteru. Komplex však obsáhne i parkovací suterén.

Investor zároveň předložil nový architektonický návrh, který znamenal nutnou změnu regulačních podmínek v některých dílčích bodech (výškové regulace), dodržujíc však podmínky stanovené platným Územním plánem Ostravy. Nový architektonický návrh odůvodnil investor vhodnějším urbanistickým řešením, jež účelněji a efektivněji využívá cenný pozemek v centrální části města. Navrhl stavbu, která využívá horní patro městské zástavby tak, aby na současnou městskou strukturu výškově navazovala, současně však svými ustupujícími podlažími zachovala prostorově vnímaný parter z pohledu pěších. Ustupujícími podlažími řeší problematiku možného zastínění (oslunění) bloku Lauby I. Tato varianta není v rozporu s požadavky památkové péče na ochranu hodnot městské památkové zóny ani s podmínkami územního plánu města. Město změnu vyhodnotilo jako akceptovatelnou a výsledné architektonické řešení tak promítne do kupní smlouvy.

Kupní smlouvou převezme investor závazky související s projekční a výstavbovou fází vícefunkčního komplexu na prodávaných pozemcích. Ty jsou upraveny tak, že do 12 měsíců investor požádá o vydání společného povolení a do 42 měsíců od jeho právní moci objekt postaví, nejpozději však do 72 měsíců od účinnosti kupní smlouvy. Porušení těchto hlavních závazků se pojí s právem města od smlouvy odstoupit a s povinností investora uhradit městu smluvní pokutu. Kupní smlouva obsahuje rovněž další právní instrumenty, které mají za cíl zajistit, aby s pozemky bylo nakládáno podle účelu vyjádřeného ve smlouvě. Stavba by tak měla být dle smlouvy dokončena nejpozději do roku 2027.

Zdroj: Ostrava rozhodla o prodeji pozemků k výstavbě „Malých Laubů“

%d bloggers like this: