Informace k chodu Magistrátu města Ostravy během aktuálních krizových opatření přijatých vládou České republiky.

CHOD ÚŘADU A POUŽÍVÁNÍ OCHRANNÝCH POMŮCEK

Úřední hodiny nejsou omezeny. Úřední hodiny jednotlivých pracovišť naleznete ZDE.

Upozorňujeme, že přednostně odbavujeme klienty, kteří jsou objednáni. Neobjednaní klienti budou odbavováni dle našich kapacitních možností při dodržení povinností nám stanovených krizovými opatřeními vlády. Informujeme, že

  • činnost pracovišť ostravského magistrátu se nemění a je vykonávána v rozsahu stanovené úřední doby. Musíme vás však upozornit, že preferujeme předem objednané klienty. I my jsme vázáni všemi hygienickými opatřeními. Proto vám doporučujeme před návštěvou kteréhokoliv úřadu si ověřit dobu jeho provozu a pokud možno se objednat.
  • Musíme vyžadovat, aby jste používali ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének, a to:
  • ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj),
  • na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce,
  • na všech ostatních veřejně přístupných místech mimo zastavěné území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.
  • Rovněž upozorňujeme, že tato povinnost je zpřísněna a to tak, že se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), které brání šíření kapének, a to:

a) ve vnitřních prostorech staveb, které slouží jako:

i) prodejna,

ii) provozovna služeb,

iii) zdravotnické zařízení, a to na pracovištích, ve kterých se poskytuje ambulantní péče,

iv) zařízení sociálních služeb, kterými jsou týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem, a zařízení poskytující odlehčovací sociální služby v pobytové formě,

v) mezinárodní letiště,

b) v prostředcích veřejné dopravy,

c) na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy,

d) v motorových vozidlech, ledaže se v motorovém vozidle nachází pouze osoby z jedné domácnosti,

s výjimkou dětí od 2 do 15 let, které i na těchto místech mohou nosit ochranné prostředky uvedené v bodu 2.

Proto doporučuje používat především respirátory kategorie FFP2 nebo KN95.

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUPSMB

S ohledem na průběžně se měnící legislativu, doporučujeme sledovat informace také na těchto stránkách:

Krajská hygienická stanice

https://koronavirus.mzcr.cz/

https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/

https://koronavirus.mzcr.cz/


COVIDOVÁ LINKA MĚSTSKÉ POLICIE

Městská policie Ostrava provozuje informační telefonickou linku s číslem

601 297 870

Operátoři poskytují občanům města a přilehlého okolí odpovědi na dotazy ke covidu-19. Mohou poskytnout informace o platnosti vládních nařízení, kontakty na odběrová místa ve městě a na další potřebná pracoviště. Občany, kteří mají například problémy s obstaráním základních potřeb, propojí s neziskovými a dobrovolnickými organizacemi, které jim v tíživé situaci pomohou. Linka je v provozu nepřetržitě 24 hodin denně.

Naším cílem je poskytovat vám požadované služby v celém rozsahu a dostatečně rychle. I my jsme však omezeni narůstajícími počty chybějících zaměstnanců a můžeme obsloužit jen tolik klientů, kolik nám dovolují naše kapacity. Proto prosím vždy zvažujte neodkladnost a důležitost své návštěvy úřadu. Vyhnete se tak mnohdy zbytečnému čekání ve frontě a riziku nákazy.

Bezplatná linka na pomoc seniorům 70+ s registrací k očkování +420 800 199 922

Magistrát města Ostravy poskytuje  pomoc s registrací k očkování proti nemoci covid-19 seniorům již od 70 let, a to buď na telefonní lince 599 443 242 nebo na magistrát mohou dojít osobně kterýkoliv pracovní den v týdnu v době od 8.00 h do 15.30 hodin, v pátek do 13.00 hod. Pracovníci informačního centra (kancelář č. 105) se jim budou rádi věnovat.


HLÍDÁNÍ DĚTÍ

Zaměstnanci, kteří jsou v první linii boje s covidem-19 a další pracovníci tzv. kritické infrastruktury mohou umístit své děti do škol, v nichž město zajistilo jejich hlídání. Novinkou je hlídání již dvouletých dětí.

Město Ostrava na základě platné legislativy i nadále nabízí  péči o děti zaměstnanců kritické infrastruktury. Péče o tyto děti proběhne aktuálně v těchto školách:

Do výše uvedených škol mohou umístit děti ve věku od dvou do desíti let:
– zaměstnanci bezpečnostních sborů,
– zaměstnanci obecní policie,
– zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,
– zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
– zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
– sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
– sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
– zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
– zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
– zaměstnanci Finanční správy České republiky,
– příslušníci ozbrojených sil,
– zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců,
– pedagogičtí anebo nepedagogičtí pracovníci určené školy nebo školského zařízení,
– pedagogičtí nebo nepedagogičtí pracovníci mateřské školy,
– zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
– zaměstnanci zařízení školního stravování,
– zaměstnanci České pošty.


OČKOVACÍ CENTRUM ČERNÁ LOUKA

Pavilon A výstaviště Černá louka v Ostravě od 1. března 2021 slouží nově jako velkokapacitní očkovací centrum. Zájemci o očkování se mohou zaregistrovat do národního rezervačního systému Reservatic a zvolit si jako místo očkování právě toto centrum. V provozu je 7 dní v týdnu, 12 hodin denně. Očkovací centrum Černá louka je společným projektem Moravskoslezského kraje, Statutárního města Ostravy, Fakultní nemocnice Ostrava a Lékařské fakulty Ostravské univerzity.

Zájemci o očkování se mohou zaregistrovat a rezervovat si termín očkování prostřednictvím centrálního rezervačního systému na registrace.mzcr.cz nebo crs.uzis.cz. K očkování však přijdou až poté, co obdrží zvací SMS z rezervačního systému a zarezervují si konkrétní datum a čas aplikace vakcíny. S registrací pomůže také bezplatná infolinka 1221.

Bližší informace k očkování jsou dostupné i na internetových stránkách FN Ostrava pod odkazem Očkovací centrum covid.

 


OMEZENÍ SVOBODY POHYBU

Možnost cestovat v rámci okresu a mimo okres je upravena v tomto nařízení:

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUPWWU

Pozor – upozorňujeme na povinnost prokázat důvodnost využití výjimky písemným potvrzením zaměstnavatele nebo orgánu, u kterého dochází k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele, popřípadě pracovní smlouvou nebo zaměstnaneckým nebo obdobným průkazem, obsahují-li potřebné údaje, nebo písemným dokladem s uvedením konkrétního důvodu k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti včetně uvedení místa výkonu činnosti a kontaktních údajů objednatele nebo osoby, u které se činnost vykonává.

Další informace a vzory těchto potvrzení naleznete zde:

https://www.mvcr.cz/clanek/pohyb-mezi-okresy.aspx

Pozor – upozorňujeme, že cesty za účelem pobytu v přírodě nebo parcích a sportování na venkovních sportovištích jsou možné za podmínky společné přítomnosti pouze členů jedné domácnosti a na území obce, ve které má osoba trvalý pobyt nebo bydliště. Tedy ne na území celého okresu, ale pouze obce kde máte bydliště.

Jak chápat okres v rámci města Ostrava?

Okres Ostrava tvoří mimo Ostravu dále obce a města – Čavisov, Dolní Lhota, Horní Lhota, Klimkovice, Olbramice, Stará Ves nad Ondřejnicí, Šenov, Václavovice, Velká Polom, Vratimov, Vřesina a Zbyslavice. Statutární město Ostrava je pro účely krizových opatření bráno jako jedna obec.

Zdroj: Souhrn aktuálních opatření úřadu a povinností občanů — Ostrava

Pin It on Pinterest

%d bloggers like this: