S ohledem na epidemický vývoj  zřejmě nebude možná přítomnost dětí u zápisu do 1. tříd pro školní rok 2021/2022. Aktuální informace k průběhu zápisů poskytují webové stránky jednotlivých škol. Přehled všech základních škol v našem obvodě, včetně informací k zápisům a vzdělávacím programům nabízí březnové Jižní listy i web skolynajihu.cz.

Žádost o přijetí dítěte do 1. třídy základní školy je možné doručit následujícími způsoby:

− do datové schránky školy,

− e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce,

− poštou (rozhodující je datum podání na poštu),

− osobním podáním ve škole.

Pokud budete žádost podávat prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše uvedené (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, faxem apod.), je nutné, abyste ji do 5 dnů potvrdili, jinak se k žádosti nepřihlíží.

V případě osobního podání žádosti je nutné dodržet v dané době platná mimořádná protiepidemická opatření.

Přehled zápisů do všech základních škol najdete v březnových Jižních listech ZDE

Podrobné informace o zápisech a školách najdete ZDE

K zápisu si vezměte s sebou :

  • občanský průkaz, rodný list dítěte, je-li dítě cizí státní příslušník, pak i doklad o povolení  jeho trvalého pobytu
  • v případě, že již byla dítěti odložena povinná školní docházka, vezměte originál tohoto rozhodnutí
  • v případě, že zákonný zástupce bude žádat odklad povinné školní docházky, doloží společně s žádostí také doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa (pokud zákonný zástupce nedoloží u zápisu oba posudky, bude vyzván, aby takto učinil nejpozději do 30.4.2021)
  • dítě, které dovrší 6 let až v průběhu školního roku 2021/2022 může být přijato již v daném školním roce, požádá-li o to jeho zákonný zástupce
  • u dítěte, které dovrší 6 let v období září – prosinec 2021, je podmínkou přijetí doporučující vyjádření školského poradenského zařízení
  • u dítěte, které dovrší 6 let v období leden-červen 2022, je podmínkou přijetí vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře

Zdroj: Termíny zápisů do 1. tříd pro školní rok 2021/2022 — Čeština

Pin It on Pinterest

%d bloggers like this: